پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط صحیح بودن نماز جماعت ← → نماز جماعت / احکام کلّی نماز جماعت

احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم

مسأله 1885. مأموم باید غیر از حمد و سوره،[1] اذکار دیگر نماز را خودش بخواند.
مسأله 1886. اگر مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشاء صدای حمد و سورۀ امام را بشنود، هرچند کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره را بخواند؛
ولی باید آن را آهسته بخواند حتّی «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیم» آن را هم بنابر احتیاط واجب آهسته بگوید و چنانچه سهواً یا به دلیل ندانستن مسأله، بلند بخواند نمازش صحیح است.
مسأله 1887. اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سورۀ امام را بشنود، می‌تواند آن مقداری را که نمی‌شنود بخواند.
مسأله 1888. اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش صحیح است.
مسأله 1889. اگر مأموم شک کند که صدای امام را می‌شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می‌تواند حمد و سوره را بخواند.
مسأله 1890. مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر، بنابر احتیاط واجب، نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.
مسأله 1891. اگر رکعت اوّل یا دوّم مأموم، رکعت سوّم یا چهارم امام باشد، وظیفۀ مأموم خواندن حمد و سوره است و باید آن را آهسته بخواند حتّی «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیم» آن را هم بنابر احتیاط واجب، آهسته بگوید و چنانچه آن را سهواً یا به علّت ندانستن مسأله بلند خوانده باشد، نمازش صحیح است.

[1]. البتّه خواندن حمد (و بنابر احتیاط واجب سوره) نیز در بعضی از موارد که مأموم، یک یا چند رکعت دیر آمده، با توضیحاتی که در مسائل بعد می‌آید، لازم است.
شرایط صحیح بودن نماز جماعت ← → نماز جماعت / احکام کلّی نماز جماعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français