پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس جهیزیه و پس‌انداز ازدواج ← → خمس اشیائی که هم مورد استفادۀ شخصی و هم کسبی است

خمس کفن

مسأله 611. اگر فردی با درآمد بین سال، کفنی تهیّه نموده که تا انتهای سال خمسی وی باقیمانده، باید خمس ‌آن را بپردازد؛[1]
البتّه اگر تهیّه نکردن کفن، عرفاً کسر شأن فرد محسوب شود، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.
همین طور، چنانچه قطعه­ای از کفن را به عنوان لباس احرام یا نماز استفاده نموده و بعداً نیز تا انتهای سال خمسی در معرض استفاده بوده،[2] آن قطعه، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

[1]. بلکه چنانچه در بین سال خمسی بمیرد، سال خمسی وی فرا رسیده و حکمی که در مسألۀ «581» بیان شد، در مورد آن جاری می­شود.
[2]. البتّه چنانچه بعد از استفادۀ مذکور در بین سال، دیگر مورد احتیاج نباشد، حکم آن در مسألۀ «634» ذکر می­شود.
خمس جهیزیه و پس‌انداز ازدواج ← → خمس اشیائی که هم مورد استفادۀ شخصی و هم کسبی است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français