پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه ← → زمان ادای زکات فطره یا کنار گذاشتن آن

سایر احکام مربوط به کنار گذاشتن زکات فطره

مسأله 1070. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریّه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.[1]
مسأله 1071. فردی که قصد دارد زکات فطره­اش را بر اساس مثلاً قیمت گندم کنار بگذارد و عزل نماید، چنانچه مبلغی که بابت قیمت یک صاع گندم جهت فطریّه کنار می­گذارد، بیشتر از قیمت بهترین نوع گندم متعارف در شهر یا روستا باشد، عزل واقع نمی­شود و مال کنار گذاشته متعیّن در زکات فطره نمی­گردد، هرچند اگر آن را قبل از ظهر روز عید به مستحقّ[2] بپردازد، زکات فطره­اش ادا شده است.
مسأله 1072. فردی که قصد دارد زکاتش را بر اساس مثلاً قیمت گندم کنار بگذارد و عزل نماید، چنانچه مبلغی که کنار می­گذارد، بیشتر از قیمت بهترین نوع گندم متعارف در شهر یا روستا باشد و نیّت نماید، مازاد بر قیمت گندم صدقۀ مستحبی باشد - مثلاً یک صاع گندم 10 هزار تومان باشد و وی 15 هزار تومان کنار بگذارد - دو صورت دارد:
الف. مبلغ زکات فطره را از صدقۀ مستحبی جدا نماید، مثلاً اسکناس 10 هزار تومانی فقط بابت زکات فطره و اسکناس 5 هزار تومانی فقط بابت صدقه باشد؛ در این صورت، عزل زکات فطره صحیح واقع می ­شود و امّا صدقۀ مستحبی محقّق نشده و با عزل متعیّن نمی‌گردد؛ البتّه وقتی آن را به دست فقیر برساند، صدقۀ مستحبی محسوب می­شود.
ب. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبی جدا نکند و به‌طور مشاع از مالش کنار گذاشته و عزل نماید؛ در این صورت، صحّت عزل مشاع زکات فطره محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب عزل واقع نمی­ شود؛ البتّه اگر مبلغ مذکور را قبل از ظهر روز عید به مستحقّ[3] بپردازد، زکات فطره­اش ادا شده است و علاوه بر آن، صدقۀ مستحبی نیز محقّق گردیده است.
مسأله 1073. اگر فرد فطریّه را بعد از فرا رسیدن زمان آن از مالش کنار بگذارد و عزل نماید، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مال دیگری را به جای آن بگذارد؛ البتّه در مواردی که انجام این عمل مصلحتی داشته باشد، با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی اشکال ندارد.
مسأله 1074. اگر مؤسّسات خیریّه، زکات فطرۀ افرادی که فطریّه­ را از مالشان کنار گذاشته و عزل نموده­اند، جمع‌آوری نمایند تا بعداً به تدریج به دست مستحقّین برسانند، نمی­توانند زکات­های فطره را به حساب بانکی واریز کنند،[4] مگر آنکه مصلحتی این امر را اقتضا نماید[5] و چنین عملی منوط به اجازۀ حاکم شرع است.[6]

[1]. بنابراین، کنار گذاشتن و عزل مشاع زکات فطره محلّ اشکال است.
[2]. یا به حاکم شرع یا نمایندۀ وی بپردازد و ایشان به عنوان ولایتی که بر مال زکوی دارد، آن را تحویل بگیرد.
[3]. یا به حاکم شرع یا نمایندۀ وی بپردازد و ایشان به عنوان ولایتی که در قبض مال زکوی و صدقات دارد، آن را تحویل بگیرد.
[4]. زیرا همان طور که ذکر شد، تبدیل زکات فطره جایز نیست و این در حالی است که پول در حساب بانکی در گردش است و با پول‌های سایر حساب­ها مخلوط شده و مصرف می­شود.
[5]. مانند اینکه مکان امن و مناسبی برای نگهداری نداشته و فطریه­ها در معرض سرقت و مانند آن باشد.
[6]. برای واریز زکات فطره به حساب بانکی مستحقّین می­توان از شیوه­هایی که در مسألۀ «1090» ذکر می‌شود استفاده نمود.
مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه ← → زمان ادای زکات فطره یا کنار گذاشتن آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français