پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

کیفیّت محقّق شدن قسم ← → احکام قسم

اقسام قسم

مسأله 1158. «قسم»، سه گونه است:
1. آنکه فرد برای اینکه راستی خبر خود را ثابت نماید قسم بخورد؛ مثل آنکه فرد قسم بخورد بدهی خویش را پرداخته است؛[1]
قسم خوردن در این مورد، چنانچه خبر مذکور راست باشد مکروه[2] و اگر دروغ باشد یا قول بدون علم یا حجّت محسوب شود حرام است؛[3] بلکه در بعضی از موارد - مانند قسم دروغ در مقام حلّ و فصل منازعات - جزء گناهان کبیره میباشد؛
البتّه، اگر فرد براى اینکه خودش یا مؤمن دیگرى را از شرّ ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه چنانچه آن ظالم جان یا آبروی انسان یا مؤمن دیگری را تهدید کند، قسم دروغ واجب میشود.
شایان ذکر است، در مورد فوق چنانچه فرد بتواند توریه نماید و توجّه به آن هم داشته باشد، احتیاط واجب این است که توریه کند.
«توریه»، یعنی انسان معنایى را اراده کند که برخلاف ظاهر لفظ است و نشانه‏اى براى مقصود خود قرار ندهد؛ مثلاً اگر ظالمى بخواهد کسى را اذیّت کند و از فرد بپرسد که او را دیده‏اى؟
وی در جواب بگوید «او را ندیده‌ام» و قصدش این باشد که از 5­ دقیقه قبل او را ندیده است، هرچند یک ساعت قبل او را دیده باشد.
2. آنکه فرد هنگام درخواست از دیگری به انگیزۀ جلب نظر وی، خواستۀ خود را همراه با قسم بیان کند؛ مثل آنکه سائل در هنگام درخواست کمک از مردم بگوید: «شما را به خدا به من کمک کنید»؛
چنین قسمی به خودی خود،[4] مسؤولیّت و تکلیف الزامی را متوجّه درخواست کننده و درخواست شونده نمی‌کند.[5]
3. آنکه فرد براى تأکید بر کاری که قصد دارد در آینده انجام دهد یا ترک نماید، به نام خداوند متعال یا یکی از اوصاف او - با توضیحی که بعداً ذکر می‌شود - قسم یاد کند؛[6]
وفا به این نوع از «قسم» - در صورت دارا بودن شرایط شرعی - واجب است و احکامی که بعد از این پیرامون «قَسَم» ذکر می‌شود، مربوط به این نوع از «قسم» می‌باشد.

[1]. این نوع قسم را «قسم اخباری» یا «یمین الإخبار» می­نامند.
[2]. شایان ذکر است، هرچند قسم صادقانه به خودی خود مکروه است، ولی ممکن است به سبب عناوین دیگری مانند موارد ضروری، کراهت آن از بین رفته یا حتّی رجحان پیدا نماید.
[3]. قسم مذکور، موجب ثبوت کفّاره بر عهدۀ کسی که قسم خورده نمی­شود؛ البتّه، این نوع قسم در مقام مرافعه و فصل نزاع، احکام خاصّی دارد، مانند آنچه در جلد سوم، مسألۀ «1069» ذکر می‌شود.
[4]. با قطع نظر از عناوین دیگر، مانند هنگامی که سائل به شخصی ­بگوید: «تو را به خدا به من کمک کن» و شخص مذکور اجابت کرده و وعدۀ کمک مالی به او دهد، در این صورت، احتیاط واجب است خلف وعده نکند؛ ولی در صورت خلف وعده، کفّاره­ای بر عهدۀ وی ثابت نمی­شود.
[5]. این نوع قسم را «قسم درخواست، تمنّا و التماس» یا «یمین المناشدة»می­نامند.
[6]. این نوع قسم را «سوگند عقدی» یا «یمین العقد» می­نامند.
کیفیّت محقّق شدن قسم ← → احکام قسم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français