پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ← → 5. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد

حکم معامله‌ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد

مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل - حتّی در صورت باطل بودن معامله (بر فرض که از آن اطلاع می­داشت) - باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدودۀ رضایتش جایز[1] است[2] و موجب ضمان نمی­شود.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمی­تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
مسأله 172. اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛
امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله­اش فضولی می‌باشد[3] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[4] باعث ضمان می­شود؛[5]
البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می­تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.

[1]. البتّه، این حکم در صورتی است که رضایت مالک برای جایز بودن استفاده و تصرّف در مال کافی باشد؛ امّا در غیر این صورت، مثل اینکه مال متعلّق به فرد محجور یا مال وقفی باشد، لازم است احکام ویژۀ آن رعایت گردد.
[2]. زیرا با توجّه به باطل بودن معامله، مال معامله شده (چه کالا و چه قیمت آن) متعلّق به صاحب قبلی آن (قبل از معامله) می‌باشد و تصرّف در آن، حکم تصرّف در مال دیگری را دارد.
[3]. احکام آن در مبحث «معاملۀ فضولی»، مسائل «114» به بعد ذکر شد.
[4]. احکام مال غصبی، در فصل «احکام غصب» ذکر می‌شود.
[5]. در صورتی که مالک محجور باشد، در بعضی از موارد باید مال به ولیّ شرعی وی برگردانده شود؛ به این مطلب در مسائل «134 تا 136» و مسألۀ «1496» اشاره شده است.
حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ← → 5. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français