پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ← → کفالت / تعریف و شرایط اصل کفالت

شرایط سه طرف کفالت

مسأله 1131. هر یک از «کفیل» و «مکفول له» و همین طور «مکفول»،[1] باید بالغ و عاقل باشند و کفالت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.
مسأله 1132. کفیل علاوه بر شرایط مسألۀ قبل، باید توانایی حاضر کردن مکفول را داشته باشد و نیز در صورتی که حاضر کردن بدهکار (مکفول) نیازمند تصرّف در مال کفیل باشد، وی (کفیل) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند (مانند سفیه و مفلّس)[2] نباشد.
مسأله 1133. اگر بچّۀ نابالغ یا مجنون یا سفیه حقّی بر عهدۀ دیگری داشته باشد، برای ولیّ شرعی او جایز است برای حقّ مذکور کفیل بگیرد.[3]
مسأله 1134. کفالت از کسی که لازم است جهت مرافعۀ شرعی نزد حاکم شرع حاضر شود[4] صحیح است؛ ولی نمی­توان از کسی که بر عهدۀ وی «حدّ یا تعزیر» است، در مورد اجرای حد یا تعزیر کفالت نمود.

[1]. لزوم این شرایط در مکفول، بنابر احتیاط واجب است.
[2]. توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می­شود.
[3]. شایان ذکر است در مواردی که کفیل گرفتن مستلزم هزینۀ مالی باشد، تصرّفات ولیّ شرعی در مال محجور، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر» ذکر می­شود.
[4]. به عبارت دیگر، کسی که علیه او استحقاق حضور در نزد حاکم شرع وجود دارد.
سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ← → کفالت / تعریف و شرایط اصل کفالت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français