پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حَجْر / (احکام افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند) ← → سهم متعلّق به عَصَبه متوفّی از ارث

ارث زوجه در موارد اختلافی

مسأله 1602. از نظر اهل تسنّن، زوجه از همۀ دارایی شوهر اعم از منقول و غیر منقول (مانند زمین و غیر آن)، ارث میبرد، ولی مشهور فقهای امامیّه معتقدند، زوجه از زمین ملکی - نه از اصل آن و نه قیمت آن - ارث نمیبرد و تنها از قیمت اعیان غیر منقول (مثل قیمت بناء و درختان)، نه اصل آنها ارث میبرد.[1]
بنابراین، اگر مذهب اهل تسنّن بر همگان از جمله شیعه نافذ باشد، طوری که زوجه­ای که از اهل تسنّن است از زمین و اصل بناء و درختان ارث ببرد، در حالی که سایر ورثه، امامى مذهب باشند، در چنین محیطی چنانچه زوجه­ای مذهبش امامیّه است و سایر ورثۀ متوفّیٰ اهل تسنّن باشند، جایز است از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» زوجۀ مذکور میراثى را که از زمین و اصل بناء و درختان - همانند دیگر ورثۀ اهل تسنّن - به او مى‌رسد، بگیرد.


[1]. تفصیل احکام ارث زوجه در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر» آمده است.
حَجْر / (احکام افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند) ← → سهم متعلّق به عَصَبه متوفّی از ارث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français