پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است ← → تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست

تصرّفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می‌شود در بیماری متّصل به فوت

مسأله 1688. اگر بیماری مریض متّصل به مرگش شود،[1] تصرّفات مالی وی چنانچه به‌طور مجّانی و بدون عوض باشد - مانند بخشش اموال، صلح بدون عوض، وقف، صدقه، بریء الذمّه کردن بدهکار - یا به کمتر از نرخ بازاری و معمول صورت بگیرد - مانند فروش یا اجاره دادن مال به کمتر از قیمت یا اجرت بازاری یا خرید مال به مبلغ بیشتر از معمول - و به‌طور کلّی همۀ تصرّفاتی که باعث نقص اموال وی و وارد آمدن ضرر بر ورثه باشد، تنها به اندازۀ ثلث (یک سوّم) مالش صحیح است؛
امّا اگر بیشتر از ثلث باشد، چنانچه ورثۀ بالغ رشید اجازه دهند،[2] صحیح است، وگرنه مقدار بیش از ثلث، باطل می‌باشد.[3]
مسأله 1689. اگر شخصی در مرض متّصل به موت با اجازه یا درخواست بدهکار بدون قصد مجانیّت، بدهی وی را به صورت «ضمان نقل دین» - که توضیح آن در مسألۀ «1072» ذکر شد - ضمانت نماید، ضمانت مذکور صحیح است و پس از وفات، مورد ضمانت جزء دیون ضامن به حساب می­آید که از اصل دارایی وی خارج می­شود و در غیر این صورت، مورد ضمانت از ثلث متوفّیٰ منظور می­گردد؛
امّا اگر ضمانت به صورت «ضمان ادا» بوده - که توضیح آن در مسألۀ «1073» ذکر شد - با وفات ضامن، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی­شود؛ مگر اینکه نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیت کرده باشد.[4]
مسأله 1690. برای آنکه معلوم شود تصرّفات فرد بیش از ثلث بوده یا نه، باید تصرّفات[5] وی به ضمیمۀ اموالش در هنگام فوت محاسبه شود؛
بنابراین، اگر مثلاً فرد 100 میلیون تومان در مریضی متّصل به مرگ خود به دیگری ببخشد و دارایی‌های وی در هنگام فوت - بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می‌شود مانند دیون - 200 میلیون تومان باشد، از آنجا که بخشش وی به اندازۀ ثلث بوده، صحیح به حساب می‌آید.
مسأله 1691. اموالی که جهت معلوم شدن ثلث مورد محاسبه قرار می‌گیرد، شامل کلّیه دارایی­های منقول و غیر منقول، طلبکاری‌ها و منافع[6] و حقوقی مانند حقّ التحجیر و حقّ سرقفلی که دارای ارزش مالی است[7] و همین طور دیه‌ای که بر اثر قتل خطا یا شبه عمد به وی تعلّق می‌گیرد و یا در قتل عمد بر آن مصالحه شده است، می‌گردد.
مسأله 1692. صدقه‌ای که مریض برای شفای بیماری و عافیتش می‌دهد، چنانچه مناسب «شأنش» بوده و «اسراف» شمرده نشود، هرچند به ضمیمۀ سایر تصرّفات مجّانی وی یا حتّی به تنهایی بیشتر از ثلث باشد، صحیح بوده و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.
مسأله 1693. واجبات مالی مانند خمس و زکات و کفّاره که فرد بیمار در مرض متّصل به مرگ می‌پردازد، صحیح است و از اصل مال خارج می‌شود، هرچند بیشتر از ثلث باشد و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.

[1]. منظور از بیماری متّصل به موت و آنچه در حکم آن است، در مسائل «1699 تا 1702» ذکر می­شود.
[2]. بنابراین، اگر فرد محجوری در بین ورثه است مانند بچّۀ نابالغ، مجنون یا سفیه، نباید مقدار وصیت اضافه بر ثلث از سهم وی لحاظ شود.
[3]. بنابراین، اگر بیمار مذکور خانۀ 600 میلیون تومانی را به 100 میلیون تومان بفروشد و مال دیگری هنگام فوت نداشته باشد، معامله نسبت به 100 میلیون تومان که در مقابل عوض واقع شده، صحیح است و از آنجا که 500­ میلیون تومان از معاملۀ فوق، مجانی محسوب می‌شود از این 500­ میلیون تومان، معامله فقط به مقدار ثلث اموال - یعنی 200­ میلیون تومان - صحیح است؛ پس در کل، این معامله به اندازۀ 300­ میلیون تومان (نصف) صحیح و بقیّۀ آن بستگی به اجازۀ ورثه دارد.
[4]. در مورد این حکم، فرقی نیست که ضمانت ادای دین با اجازه یا درخواست بدهکار بوده یا بدون آن، ضامن قصد مجانیّت داشته یا نداشته است.
[5]. منظور از «تصرّفات» در مسائل این بخش، مقداری از تصرّفات فرد است که در مقابلش عوضی قرار نگرفته و مجّانی واقع شده است.
[6]. مانند منفعت خانه یا مغازه‌ای که اجاره کرده است.
[7]. منظور از حقّ التحجیر، در مسألۀ «1356» و حقّ سرقفلی، در مسائل «609 و 610» ذکر شده است.
اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است ← → تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français