ALİ MƏQAMLI MƏRCƏYİ-TƏQLİD SEYİD ƏLİ HÜSEYNİ SİSTANİNİN DƏFTƏRXANASININ RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Kitablar » QƏRB ÖLKƏLƏRİNDƏ MƏSKUNLAŞANLAR ÜÇÜN FİQH TƏLİMİ

← II ƏLAVƏ » YEYİLMƏSİ HALAL OLAN BƏZİ PULCUQLU BALIQLAR

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

1) Qurani-Kərim.

2) Məhəməd ibn Yəqub Kuleyni, Usul əl-Kafi, Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 m.

3) Məhəmməd ibn Həsən Tusi, əl-Əmali, Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1981 m.

4) Seyid İzzəddin Bəhrulülum, əl-İnfaq fi səbilillah, Dar əz-Zəhra, Beyrut, 1989 m.

5) Məhəmmədbaqir Məclisi, Bihar əl-ənvar, Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1989 m.

6) Məhəmməd ibn Həsən Hürr Amili, Təfsili Vəsail əş-şiə, Alül-beyt li ihyaut-turas, Qum, 1409 h.q.

7) Məhəmməd ibn Həsən Tusi, Təhzib əl-əhkam, Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 m.

8) Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Babəveyhi Qumi, Səvab əl-əmal və iqab əl-əmal, Müəssitəl-ələmi, Beyrut, 1983 m.

9) Məhəmmədmehdi Nəraqi, Cami əs-səadat, Müəssisətəl-ələmi lil-mətbuat, Beyrut, 1988 m.

10) Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Babəveyhi Qumi, əl-Xisal, Məktəbətəs-Səduq, Tehran, 1389 h.q.

11) Nəcib Yusif və Muhsin Ətəvi, Dəlil əl-muslim fi bilad əl-ğurbə, Dar ət-təaruf lil-mətbuat, Beyrut, 1988 m.

12) Seyid Əbdülhüseyn Dəstğeyb, əz-Zunub əl-kəbirə, əd-Dar əl-islamiyyə, Beyrut, 1988 m.

13) Seyid İzzəddin Bəhrulülum, əz-Zəvac fil-Quran vəs-sünnə, Dar əz-zəhra, Beyrut, 1984 m.

14) Seyid Məhəmmədtəqi Həkim, əz-Zəvac əl-muəqqət və davruhu fi həlli muşkilat əl-cins, Dar əl-əndəlus, Beyrut, 1963 m.

15) Əbdülhadi Məhəmmədtəqi Həkim, əl-Fətava əl-muyəssərə, Dar əl-muərrix əl-ərəbi, Beyrut, 1996 m.

16) Seyid Məhəmmədhadi Hüseyni Milani, Qadətuna kəyfə nərifuhum?, Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1407 h.q.

17) Abdullah Himyəri, Qurb əl-isnad, Alül-beyt li ihyaut-turas, Beyrut, 1987 m.

18) əl-Məcmə əl-aləmi li Əhlil-beyt, əl-Kövsər (sınaq sayı), Qum, 1994 m.

19) Seyid Əbulqasim Musəvi Xoyi, əl-Məsail əş-şəriyyə, Məhəmmədrəfi Muərrifi müəssisəsi, Küveyt, 1996 m.

20) Seyid Əli Hüseyni Sistani, əl-Məsail əl-muntəxəbə, Dar əl-muərrix əl-ərəbi, Beyrut, 1994 m.

21) Mirzə Hüseyn Nuri, Müstədrək əl-vəsail, Alül-beyt li ihyaut-turas, 1987 m.

22) Hacı Şeyx Abbas Qumi, Məfatih əl-cinan, Müəssisətəl-ələmi lil-mətbuat, Beyrut, 1992 m.

23) Həsən ibn Fəzl Təbərsi, Məkarim əl-əxlaq, Dar əş-Şərif Rəzi, Qum, 1371 h.ş.

24) Seyid Əli Hüseyni Sistani, Mənasik əl-həcc, Dar əl-muərrix əl-ərəbi, Beyrut, 1994 m.

25) Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Babəveyhi Qumi, Mən la yəhzuruhul-fəqih, Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 m.

26) Seyid Əli Sistani, Minhac əs-salihin, Məhəmmədrəfi Muərrifi müəssisəsi, Küveyt, 1996 m.

27) Seyid Şərif Rəzi, Nəhcül-bəlağə, Sübhi Salehin redaktəsi ilə, Dar əl-kutub əl-Lubnani və məktəbətəl-mədrəsə, Beyrut, 1982 m.

← II ƏLAVƏ » YEYİLMƏSİ HALAL OLAN BƏZİ PULCUQLU BALIQLAR
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français