پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است ← → ملاک شاغل بودن فرد

فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد

مسأله 565. اگر فرد شاغل، چند نوع کسب متفاوت داشته باشد - مانند کارمندی، تجارت، کشاورزی - که حساب دخل و خرج آنها از هم جدا می‌باشد، در صورتی که درآمد حاصل از هر رشته، مقدار قابل توجّهی باشد، می‌تواند برای هر رشتۀ کسبی، سال جداگانه‌ای قرار دهد؛
امّا اگر فرد از رشتۀ کارمندی - مثلاً - درآمد قابل توجّهی داشته باشد، ولی درآمد وی از رشتۀ تجارت یا کشاورزی اندک باشد، نمی­تواند برای درآمد حاصل از تجارت یا کشاورزی سال جداگانه قرار دهد و درآمد حاصل از آن، با همان سال خمسی رشتۀ کارمندی لحاظ می­شود.
مسأله 566. حکم مسألۀ قبل مربوط به کسانی است که رشته‌های مختلف کسبی داشته باشند.
‌بنابراین، فردی که مشغول به نوعی فعالیّت تجاری است، مثلاً مغازۀ پارچه فروشی دارد و از این راه درآمد قابل توجّهی دارد، چنانچه علاوه بر آن مشغول فعالیّت تجاری دیگری نیز شود، مثلاً مغازه کفش فروشی افتتاح نماید، نمی­تواند برای کفش فروشی سال خمسی جداگانه قرار دهد و باید همان سال خمسی سابقش که مربوط به پارچه فروشی است را برای هر دو فعالیّت تجاری لحاظ نماید.
این حکم در مورد کشاورزی که اقدام به فعالیّت زراعی در محصولات متنوّع مثلاً گندم، برنج و حبوبات می­نماید و امثال آن نیز جاری است.
افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است ← → ملاک شاغل بودن فرد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français