پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

ترقّی قیمت ملک به جهت دریافت مجوّز تجاری برای آن ← → خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده

خمس ترقّی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن

مسأله 657. اگر انسان مغازه و مکان تجاری داشته که خمسش را پرداخت نموده[1] و مغازۀ مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغییراتی در مغازه ایجاد ­کند، مانند اینکه نمای بیرونی یا داخلی آن را سنگ مرمر نموده یا دکوراسیون آن را تغییر داده و انجام این امور، موجب افزایش قیمت مغازه ‌گردد، حکم خمس ترقّی قیمت مذکور چند صورت دارد:
الف. تغییرات مذکور با درآمد بین سال ایجاد شده باشد؛ ‌در این صورت، فرد باید خمس ترقّی قیمت را در انتهای سال خمسی بپردازد؛
ب. تغییرات مذکور از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مثل ارث) انجام شده؛ در این صورت، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد.
ج. تغییرات مغازه با قرض انجام شده باشد؛ در این صورت، چنانچه چیزی از مبلغ قرض تا انتهای سال خمسی پرداخت نشده، خمس ندارد و اگر قرض مذکور مثلاً در بین سال بعد پرداخت شده، چنانچه با مال مخمّس یا در حکم مخمّس ادای دین شده، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد و در صورتی که با درآمد بین سال ادای دین شده، ترقّی قیمت مذکور خمس دارد.

[1]. یا آن را با پول مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نموده باشد.
ترقّی قیمت ملک به جهت دریافت مجوّز تجاری برای آن ← → خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français