پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تهیّۀ لوازم کار ← → درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد

تحویل

مسأله 563. با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر مالک عمل مورد اجاره بر ذمّۀ اجیر یا مالک منفعت وی می­شود[1] و اجیر نیز مالک اجرت می‌گردد و توضیحاتی که در مسألۀ «490» در مورد اجارۀ اعیان ذکر شد، در مورد عمل اجیر و اجرت وی نیز جاری است؛
پس اگر مثلاً در اجارۀ کارگر قرار گذاشته‌اند اجرت را در انتهای روز و پس از انجام عمل روز به او بدهند،[2] به همان کیفیّت عمل می‌شود؛
امّا اگر زمان پرداخت اجرت تعیین نشده و متعارف و معمولی هم نسبت به زمان پرداخت اجرت - به گونه‌ای که اجاره بر اساس همان امر متعارف، واقع شده باشد - وجود نداشته باشد، بر اجیر لازم است در زمان مقرّر عمل مورد اجاره را انجام دهد و تا زمانی که عمل را انجام نداده، حقّ مطالــبۀ اجرت ندارد.
شایان ذکر است، در هر صورت، با امتناع هر یک از طرفین نسبت به عمل به تعهّــد خویــش در زمان مقرّر،[3] دیگــری نیـــز می‌توانــد از عمــل به تعهّــــد امتنــــاع ورزد.
مسأله 564. تحویل و در اختیار قرار دادن کار توسط اجیر، در مواردی که کار بر مال مستأجر انجام می‌شود و آن مال در اختیار اجیر قرار داده شده است، با انجام کامل عمل و تحویل آن مال صورت می‌پذیرد؛ مثلاً خیّاطی که اجیر شده تا با پارچه‌های مستأجر لباسی برایش بدوزد، با دوختن و تحویل دادن لباس، کار خود را انجام داده است؛[4]
در غیر این موارد، مانند معلّمی که برای تدریس اجیر شده است، تحویل با انجام کامل عمل صورت می‌گیرد.

[1]. توضیح دو قسم مذکور، در مسألۀ «534» بیان شده است.
[2]. یا مثلاً در موردی که فرد برای به‌جا آوردن حج اجیر می‌شود، چنانچه مرسوم باشد اجرتش را قبل از انجام عمل دریافت کند - با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود - لازم است به همین کیفیّت عمل شود.
[3]. مراد از تعهّد، انجام عمل یا تحویل آن توسط اجیر و پرداخت اجرت توسط مستأجر، در زمان مقرّر شده می‌باشد.
[4]. البتّه، چنانچه مال تلف شده باشد، مسائلی که بعداً ذکر می‌شود، در مورد آن جاری است.
تهیّۀ لوازم کار ← → درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français