پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن ← → مدّت‌دار یا بدون مدّت بودن کفالت

حاضر کردن و تحویل مکفول

مسأله 1138. بعد از تحقّق کفالت و درخواست صاحب حق (مکفول له)، چنانچه مکفول حاضر باشد، بر کفیل واجب است که وی را به صاحب حق (مکفول­ له) تسلیم نماید و چنانچه او را تحویل دهد طورى که صاحب حق بر او تسلّط کامل پیدا کند، کفیل به تعهّد خویش عمل نموده و دیگر وظیفه­ای ندارد؛
مگر آنکه کیفیّت کفالت طوری بوده که شامل احضار مکفول برای زمان­ها و دفعات متعدّد باشد؛ که در این صورت، کفیل باید حسب تعهّد خویش در مدّت مقرّر شده عمل نماید.
مسأله 1139. اگر کفیل از تحویل مکفول در زمانی که واجب است او را تحویل دهد، خوددارى نماید، صاحب حق می­تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و از او درخواست حبس وی را نماید تا زمانی که اقدام به احضار مکفول کند و اگر آنچه بر عهدۀ مکفول است قابل ادا از طرف دیگری باشد (مانند بدهی)، در صورتی که کفیل بدهی مدیون را بپردازد رها می­شود.
مسأله 1140. بعد از تحقّق کفالت و درخواست صاحب حق (مکفول له)، اگر مکفول غایب باشد، در صورتی که محلّ او معلوم است و براى کفیل حاضر کردن او ممکن باشد، به اندازۀ رفت و آمدش برای احضار مکفول، به وی (کفیل)، مهلت داده مى‌شود و چنانچه مهلت مذکور سپری شده و او را بدون عذر حاضر نکند، با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد زندانى مى‌شود.
مسأله 1141. اگر مکفول غایب بوده و محلّش نامعلوم باشد، طوری که هیچ گونه خبرى از او نبوده و امیدى به یافتنش نباشد، کفیل به احضار او مکلّف نمی‌شود و ملزم به پرداخت بدهی وی نیز نمی­ گردد؛
مگر آنکه این امر به سبب کوتاهی او باشد؛ مثلاً صاحب حق احضار مکفول را از کفیل بخواهد و کفیل هم با وجود توانایی کوتاهی کرده و او را احضار نکند تا اینکه مکفول فرار کند، در این صورت می­توان کفیل را ملزم به پرداخت بدهی نمود.
مسأله 1142. کفیل باید از هر راه و روش مشروعى براى احضار مکفول استفاده کند و چنانچه به کمک شخص یا نهادی که توانایی این امر را دارد نیاز داشته و رجوع به آن مفسدۀ دینى نداشته باشد، لازم است از شخص یا نهاد مذکور کمک بگیرد.
مسأله 1143. اگر مکفول غایب بوده و حاضر کردن او نیاز به هزینه داشته باشد، هزینۀ آن بر عهدۀ کفیل است، مگر اینکه هزینه را به درخواست مکفول صرف کرده‌ و کفیل قصد مجانیّت نیز نداشته، که در این صورت می‌تواند آن را از مکفول مطالبه نماید.
فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن ← → مدّت‌دار یا بدون مدّت بودن کفالت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français