پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال / مدّت زمان اعلام ← → حکم مال گمشدۀ علامت‌دار کمتر از یک درهم

حکم مال گمشدۀ علامت‌دار معادل یک درهم یا بیشتر

مسأله 1428. اگر مال گمشده، «علامت و نشانه» داشته باشد و قیمت آن یک «درهم» یا بیشتر باشد، کسی که آن را برداشته، باید به مدّت یک سال[1] به کیفیّتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود آن را «اعلام» کرده و برای یافتن صاحبش تفحّص و جستجو نماید.
مسأله 1429. در مسألۀ قبل، پس از آنکه فرد مال گمشده را به مدّت یک سال[2] با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود معرّفی و اعلام نمود، چنانچه موفّق به پیدا کردن صاحبش نشود - هرچند از پیدا شدن صاحب مال نا‌امید شده باشد - بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را تملّک نماید و مخیّر بین دو کار است:
الف. مال را از طرف صاحبش - بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع - صدقه دهد.[3]
ب. تا زمانی که از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده، مال را برای وی نگهداری کند و در این مدّت می‌تواند به‌طوری که مال از بین نرود، از آن استفاده کند، مثلاً انگشتری را که یافته به دست کند.[4]
البتّه، اگر مال در «حرم مکّه» یافت شده باشد، احتیاط واجب آن است که پس از اعلام یک سال، آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

[1]. یک سال قمری کافی است، مگر مورد استثنایی که در مسألۀ «1432» ذکر می­شود.
[2]. همان.
[3]. هرچند از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده باشد.
[4]. در این صورت (صورت ب)، اگر فرد مذکور - که نگهداری مال برای صاحبش را انتخاب کرده - بمیرد، ورثۀ وی، چنانچه از پیدا شدن صاحب مال نا‌امید نباشند، جانشین متوفّیٰ در نگهداری از مال محسوب می­شوند، و‌گرنه باید آن را از طرف صاحبش - بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع - صدقه دهند؛
امّا اگر فرد قبل از آن بمیرد، بنابر احتیاط واجب ورثۀ وی احکام مال مجهول المالک را در مورد آن مال جاری نمایند؛ در این مورد به توضیحی که در مسألۀ «1456» ذکر می­شود، مراجعه شود.
احکام اعلام و جستجو از صاحب مال / مدّت زمان اعلام ← → حکم مال گمشدۀ علامت‌دار کمتر از یک درهم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français