پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تحقّق غصب در برخی حیوانات ← → تعریف و کیفیـّت محقّق شدن غصب / معنای غصب و پیامدهای آن

تحقّق غصب در اشیای منقول

مسأله 1485. محقّق شدن غصب در اشیای منقول مانند کالا و موادّ غذایی، با اموری از قبیل به دست گرفتن آنها، یا انتقال آنها به جایی که تحت تسلّط غاصب است، مانند خانه یا مغازه یا انبار وی صورت می‌گیرد؛
هرچند انتقال مال، مستقیماً توسط خودِ فرد انجام نشود و شخص دیگری را به این کار امر کند، مثل اینکه کارگری به امر او غذایی را بدون اجازۀ صاحبش به خانۀ وی حمل کند یا کالایی را به انبار غاصب انتقال دهد.[1]

[1]. البتّه، همان طور که در مسألۀ «1545» ذکر می‌گردد، در این مثال، کارگری که مال، تحت تسلّط وی قرار گرفته نیز به جهت «ضمان ید» ضامن می‌باشد.
تحقّق غصب در برخی حیوانات ← → تعریف و کیفیـّت محقّق شدن غصب / معنای غصب و پیامدهای آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français