پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تصرّف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کُما رفته ← → اجازۀ ورثه نسبت به تصرّفات بیش از ثلث مریض

معنای بیماری متّصل به فوت

مسأله 1699. منظور از «بیماری متّصل به فوت»، مرضی است که فرد همراه آن در معرض خطر و مرگ باشد؛ امّا شامل مواردی مانند تب خفیف یک روزه که اتّفاقاً و برخلاف معمول موجب مرگ فرد گردد، نمی‌شود.
مسأله 1700. اگر فرد مرضی داشته که او را در معرض فوت قرار داده، امّا به سبب دیگری مثل قتل یا تصادف یا... بمیرد، حکم مرض متّصل به فوت در مورد او جاری نمی‌شود و همۀ تصرّفات زمان بیماریش صحیح است.
مسأله 1701. اگر مرضی که فرد بر اثر آن از دنیا رفته طولانی باشد، حکم مرض متّصل به فوت، تنها نسبت به اواخر آن - که نزدیک به مرگش بوده - جاری می‌شود. بنابراین، تصرّفاتی که قبل از آن انجام داده، همگی صحیح و نافذ است.[1]
مسأله 1702. کسی که مریض نیست، ولی در معرض خطر مرگ است، مانند فردی که در خطّ مقدّم جبهه و در معرض اصابت تیر بوده یا در کشتی در حال غرق شدن یا هواپیمای در حالت سقوط قرار دارد، حکم بیماری که مرضش متّصل به مرگ است در مورد او جاری می‌شود.[2]

[1]. برای تشخیص مدّت زمان مذکور به عرف مراجعه می‌شود و با توجّه به استظهار عرفی بعید نیست گفته شود: تصرّف فرد مریض در مدّت 2 یا 3 ماه قبل از فوت - با شرایطی که ذکر شد - حکم تصرّفات بیماری متّصل به مرگ را دارد و نسبت به مدّت زمان 4 تا 6 ماه، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، مانند اینکه تصرّفات مذکور با موافقت ورثۀ بالغ رشید صورت گیرد و آنها نیز این تصرّفات را اجازه دهند و امّا تصرّفات او در مدّت زمان 7 ماه و بیشتر قبل از فوت، حکم تصرّفات مرض متّصل به مرگ را ندارد.
[2]. البتّه، این در صورتی است که فرد بر اثر همین عوامل فوت کند.
تصرّف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کُما رفته ← → اجازۀ ورثه نسبت به تصرّفات بیش از ثلث مریض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français