پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

5. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد ← → 3. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود

4. شرعاً دارای مالک یا در حکم آن باشد

مسأله 833. وقف مباحات اصلی مانند زمینی که از ابتدا بایر بوده (موات بالأصاله) قبل از احیای آن، صحیح نیست[1] یا وقف درختی که در بیابان است و مالکی ندارد، قبل از حیازت و تملّک آن صحیح نمی ­باشد یا وقف حیوان وحشی قبل از تملّک آن باطل است.
مسأله 834. فرد می­تواند زمین مواتی که آن را احیاء نموده است،[2] وقف نماید و در این حکم فرقی بین وقف عام یا خاص، یا وقف به عنوان مسجد و غیر آن نیست.[3]

[1]. توضیح زمین موات و کیفیّت احیای آن در جلد سوّم، فصل «آباد کردن زمین­های موات» ذکر شد.
[2]. همان.
[3]. همان طور که در جلد سوّم، مسألۀ «1348» بیان شد، فردی که اقدام به احیاء و آباد کردن زمین موات می‌نماید، در مورد آن زمین، نسبت به دیگران «حقّ اولویّت» پیدا می‌کند و همین «حقّ اولویّت» موجب می‌گردد که فرد مذکور ولایت در وقف زمین داشته باشد. بنابراین، مساجدی که در زمین­های موات احداث شده­اند مسجد شرعی محسوب می­شوند.
5. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد ← → 3. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français