پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

توضیح برخی از عبارت‌هایی که در وقف بکار رفته است / الف) محدودۀ موقوف علیهم ← → 2. موجود باشد (در وقف خاص)

3. وقف بر حرام نباشد

مسأله 858. اگر انسان مالی را بر جهتی حرام یا آنچه کمک به حرام است وقف کند - مانند تدریس یا چاپ و نشر کتاب گمراه‌ کننده یا خرید آلات لهو حرام و مانند آن - وقف باطل است.
مسأله 859. مسلمان می‌تواند مالی را بر کافر در امور حلال وقف کند.
مسأله 860. اگر فرد مالی را به صورت مشترک بر افراد یا عناوین یا جهاتی وقف کند که وقف بر بعضی از آنها صحیح و بر بعضی دیگر باطل است - مانند اینکه مالش را وقف کند بر نشر دو کتاب که یکی از آنها گمراه کننده بوده و دیگری چنین نباشد - وقف نسبت به قسمت اوّل باطل و نسبت به دیگری صحیح است؛
البتّه، اگر وقف ترتیبی باشد، توضیحی که در مسألۀ «795»ذکر شد، در مورد آن جاری می‌باشد.
توضیح برخی از عبارت‌هایی که در وقف بکار رفته است / الف) محدودۀ موقوف علیهم ← → 2. موجود باشد (در وقف خاص)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français