پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. عاقل باشد ← → شرایط وصیّت کننده

1. بالغ باشد

مسأله 1028. وصیّت بچۀ نابالغ صحیح نیست؛ البتّه، اگر پسر بچّه ده ساله[1] براى خویشاوندان نسبی خود یا صرف در خیرات عامّه وصیّت کرده باشد وصیّتش صحیح است، ولی صحیح بودن وصیّت وی براى غیر خویشاوندان نسبیش محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 1029. اگر پسر بچّۀ هفت ساله[2] نسبت به امری وصیّت نماید که ارزش مالی اندکی داشته باشد، صحّت وصیّت وی مورد اشکال است، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

[1]. پسر بچّه ­ای که ده سال قمریش کامل شده است.
[2]. پسر بچّه ­ای که هفت سال قمریش تمام شده است.
2. عاقل باشد ← → شرایط وصیّت کننده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français