پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

جنس و مقدار دیۀ قتل ← → ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه

وظیفۀ عاقله در مورد آسیب‌های بدنی غیر از قتل

مسأله 1349. آسیب یا صدمۀ وارد شده بر شخص غیر از «قتل»، چنانچه به صورت خطا یا در حکم آن[1] باشد، هرچند دیۀ آنها بر ذمّۀ خودِ فرد آسیب زننده ثابت است، ولی در برخی از موارد بر «عاقلۀ» وی تکلیفاً واجب است[2] دیه را بپردازند که توضیح آن از این قرار است:
زخم و جراحت­ها در صورتی که مقدار دیۀ آن، پنج صدم دیۀ کامل[3] یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ امّا پرداخت دیۀ زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.
این حکم، در مورد سایر آسیب­ها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا می­شود نیز جاری است؛
به عنوان مثال، جراحات و شکستگی­های سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، بر عاقله تکلیفاً واجب است دیۀ موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضِحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشِمه، منقّله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیۀ موارد کمتر از آن (جراحت خارِصه، دامیه، باضِعه و سِمْحاق)[4] بر عاقله واجب نیست.
همین طور، دیۀ لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهدۀ «عاقله» نمی­باشد.
مسأله 1350. دیۀ عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.

[1]. مانند آسیبی که به‌طور عمد توسط فرد مجنون یا بچّۀ نابالغ به شخصی وارد ­شود که در حکم خطای محض می­باشد.
[2]. اگر «عاقله» توانایی پرداخت تمام یا بخشی از دیه را نداشته باشند یا از این کار امتناع ورزند و اجبار آنان ممکن نباشد، باید خودِ فرد حسب توانایی مالی آن را پرداخت نماید.
[3]. یا به عبارتی یک بیستم دیۀ کامل.
[4]. توضیح موارد مذکور در مسائل «1391 تا 1399» ذکر می­شود.
جنس و مقدار دیۀ قتل ← → ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français