پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

پیش‌شرط در اعطای تسهیلات بانکی / عملکرد بانک در مورد پیش‌شرط ← → تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) / کیفیّت عملکرد بانک ‏در مورد تسهیلات بانکی

احکام عمومی تسهیلات بانکی / حکم کلّی تسهیلات بانکی

مسأله 1458. از آنجا که تسهیلات بانکی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی که بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت می­شود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرّر در فتاوی معظّم له - که توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد - ربا محسوب نمی­شود.[1]
مسأله 1459. اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک­ دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.
همین طور، در بانک­هاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا می­شود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع ­دارد؛
البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه داده­اند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.

[1]. شایان توجّه است یکی از موازین شرعی که در مبحث مربوط به آن توضیح داده می­شود، آن است که قراردادهایی که تسهیلات اعطایی در قالب آن انجام می‌شود، «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد.
پیش‌شرط در اعطای تسهیلات بانکی / عملکرد بانک در مورد پیش‌شرط ← → تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) / کیفیّت عملکرد بانک ‏در مورد تسهیلات بانکی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français