پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

خرید سهام شرکت‌هایی که تولیدات حرام یا فعالیّت ربوی دارند ← → تحویل سهام فروخته شده

خرید سهام بانک

مسأله 1583. خرید سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)،[1] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد،[2] تکلیفاً حرام است.
همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است.[3]
ولی اگر خریدار سهام بتواند به مدیریّت مرکزی بانک اعلام کند که بانک در انجام معاملات ربوى در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمى­باشد، از آنجا که معاملۀ ربوى به او منتسب نمى­شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او - با رعایت نکته­ای که در مسألۀ بعد ذکر می­شود - اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است.[4]
مسأله 1584. اگر فردی سهام بانک­های بلاد اسلامی را که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می­باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛
البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهام‌داران قرار گرفته باشد - معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمی‌شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش - صحیح می­باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛[5]
مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن[6] با اذن حاکم شرع[7] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد[8] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می­شود.
شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام - وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 1585. اگر فرد سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی را که فعالیّت­های آنها مشتمل بر ربا است، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذکور فقط مربوط به فعالیّت­های ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعۀ متدیّن با اذن حاکم شرع[9] صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیّت­های حلال و حرام هر دو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری می­شود.

[1]. منظور، کارمزدی است که در ضمن قرض توسط قرض دهنده شرط شده است.
[2]. هرچند به نحو شرط ارتکازی در هنگام خرید سهام که شاید غالباً نیز چنین باشد؛ توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «302» ذکر شده است.
[3]. البتّه، در مواردی که فرد خود اقدام به تهیّۀ سهام مذکور نکرده، بلکه مثلاً از جانب نهاد یا شخص دیگری بدون هماهنگی و به‌طور فضولی سهام مذکور به نام وی شده و او قبل یا بعد از واگذاری سهام، اذن و اجازه‌ای نسبت به واگذاری مذکور نداده و در آن تصرّفی هم نمی‌کند، باقی بودن سهام به نام وی، تکلیفی برایش ایجاد نمی‌کند.
[4]. لکن غالباً برای عموم، دسترسی و اعلام به مدیریّت مرکزی بانک مقدور نیست و از‌ آنجا که سهام، مشاع در کلّ شعب بانکی است، اعلام به مسؤول چند شعبه از شعب بانک، کافی نیست.
[5]. بنابراین، تصرّف وی در ثمن معامله نسبت به مقدار حرام جایز نیست؛ مگر آنکه بداند که خریدار حتّی در صورت باطل بودن معامله نیز راضی به تصرّف است.
[6]. در فرض مذکور، این مال نسبت به بانک­های خصوصی مجهول المالک محسوب می­شود و در بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی (مشترک)، در حکم مجهول المالک می­باشد.
[7]. لزوم اجازه از حاکم شرع نسبت به بانک­های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می­باشد.
[8]. در موردی که فرد قصد دارد بعد از فروش سهام، از ثمن دریافتی اقدام به پرداخت صدقه به فقرا نماید، می‌تواند مقدار حرام را با حاکم شرع یا وکیل وی به قیمت متعارف آن در ذمّۀ خویش مصالحه نماید تا جزء حرام به ملکیّت وی درآمده و مجاز به فروش آن گردد.
[9]. لزوم اجازه از حاکم شرع در بانک­های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می­باشد.
خرید سهام شرکت‌هایی که تولیدات حرام یا فعالیّت ربوی دارند ← → تحویل سهام فروخته شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français