پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

واجبات مِنى ← → وقوف در مشعر الحرام

درک وقوف عرفات و مشعر یا یکى از آنها

در مسائل گذشته بیان کردیم هر یک از وقوف در عرفات و مشعر دو قسم دارد یکى اختیارى و دیگرى اضطراری، بنابراین اگر مکلف به هر دو وقوف اختیارى برسد که اشکالى نیست، و اگر به هر دو اختیارى به علت عذرى نرسد، صورت‌هایی دارد:
اوّل : آنکه هیچ یک از وقوف اختیارى و اضطرارى عرفات و مشعر را درک نکند، و در این صورت حج باطل است، و واجب است یک عمره مفرده با همان احرام حج
بجا آورد.
و اگر حج او حجةالاسلام باشد، واجب است حج را در سالهاى بعد انجام دهد، در صورتى که استطاعت تا
سال بعد باقى بماند و یا حج از قبل در ذمه شخص مستقر شده باشد.
دوّم : آنکه وقوف اختیارى عرفات و اضطرارى مشعر را درک کند.
سوم : آنکه وقوف اضطرارى عرفات و اختیارى مشعر را درک کند.
و در این صورت حج بدون اشکال صحیح است.
چهارم : آنکه اضطرارى عرفات و مشعر را درک کند، و اظهر در این صورت صحّت حج است، اگرچه احوط این است که حج را دوباره بجا آورد، همچنان که در صورت اوّل گذشت.
پنجم : آنکه اختیارى مشعر را فقط درک کند، و در این صورت نیز حج صحیح است.
ششم : آنکه اضطرارى مشعر را فقط درک کند، و اظهر در این صورت باطل بودن حج و تحوّل آن به عمره مفرده است.
هفتم : آنکه اختیارى عرفات را فقط درک کند، و اظهر در این صورت نیز همچون صورت ششم است.
آرى اگر هنگام رفتنش از عرفات به‌طرف منى و در وقت اختیارى مشعر از آن جا یعنى مشعر گذشته باشد ـ ولى قصد وقوف به علت ندانستن حکم آن نکرده باشد ـ و در حال گذشتن ذکر خداوند متعال را گفته باشد بعید نیست حجش صحیح باشد.
هشتم : آنکه اضطرارى عرفات را فقط درک کند، و در این صورت حج باطل، و به عمره مفرده تبدیل می‌شود.
واجبات مِنى ← → وقوف در مشعر الحرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français