پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

احکام مصدود ← → مستحبات احرام

رمى جمرات

سیزدهم : از واجبات حج، رمى جمرات سه گانه ـ اولی، وسطی، جمره عقبه ـ است.
و رمى مذکور در روز یازدهم و دوازدهم واجب است، و اگر شب سیزدهم را در منى بماند، بنا بر احتیاط در روز سیزدهم نیز واجب است.
و لازم است هر شخصى خود جمرات را رمی‌کند، و در حال اختیار نائب گرفتن جایز نیست.
مسأله 431 : واجب است اول جمره اولی را رمی‌کند، و پس از آن جمره وسطى را، و پس از آن جمره عقبه را، و اگر بر خلاف این ترتیب عمل نمود، هرچند به علت ندانستن حکم شرعى یا فراموشى باشد، باید طورى برگردد که ترتیب حاصل شود.
آرى اگرچهار ریگ را به یک جمره پرتاب کرد، و به علت فراموشى یا ندانستن حکم شرعى آن را رها کرد و جمره دیگرى را پس از آن رمى نمود، براى او کفایت می‌کند که رمى جمره سابق را با سه ریگ به هفت ریگ برساند، و لازم نیست جمره را که پس از آن رمى نموده بود از نو رمی‌کند.
مسأله 432 : آنچه را از واجبات رمى جمره عقبه در واجب چهارم از اعمال حج (صفحه 277) ذکر نمودیم، شامل رمى جمرات سه گانه نیز می‌شود.
مسأله 433 : واجب است رمى جمرات در روز باشد، و از این حکم چوپانان، و هر کسى که از ماندن روز در منى معذور است به علت ترس یا مرضی یا چیز دیگری، استثناء می‌شوند، که براى آنان جایز است رمى هر روزى را در شب آن روز انجام دهند، و اگر این را هم نتوانند، جایز است رمى همه روزها را در یک شب جمع کنند.
مسأله 434 : کسى که از روى فراموشى و یا ندانستن حکم شرعى در روز یازدهم رمى نکند، باید آن را روز دوازدهم قضا نماید، و کسى که آن را در روز دوازدهم به همان علت بجا نیاورد باید آن را روز سیزدهم قضاء نماید، و همچنین است بنا بر احتیاط حکم کسى که عمداً ترک رمی‌نماید.
و احتیاط این است که بین اداء و قضاء فاصله بیندازد، و اینکه قضا را بر ادا مقدم بدارد، واحوط واولى این است که قضا در اول روز و ادا هنگام ظهر باشد.
مسأله 435 : کسى که رمى جمرات را به علت فراموشى یا ندانستن حکم شرعى ترک کند، و در مکه یادش بیاید یا حکمش را بداند، واجب است به منى برگردد و رمی‌نماید، و اگر رمى دو روز ترک شده باشد یا سه روز، بنا بر احتیاط باید آنچه زودتر فوت شده زودتر قضا نماید، و بین قضاى رمى روزى و روز دیگرى بعد از آن با مقدارى وقت فاصله بیندازد.
و چنانچه پس از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید یا وجوب آن را یاد گیرد، واجب نیست جهت تدارک آن برگردد، واحوط واولى این است که خودش شخصاً آن را در سال آینده قضا نماید، در صورتى که به حج برود، و یا توسط نائبش، در صورتى که به حج نرود.
مسأله 436 : کسى که معذور است و شخصاً نمی‌تواند رمی‌نماید، مانند مریض، باید نائب بگیرد، و اولى این است که نزد جمره ها در صورت امکان حاضر شود، و نائب در حضور او پرتاب کند، و اگر امید به رفع عذر شخص معذور قبل از گذشتن وقت رمى وجود داشته باشد، ولى نائب بگیرد و از طرفش رمی‌نماید، و اتفاقاً عذر شخص قبل از گذشتن وقت رفع شود، بنا بر احتیاط خود شخصاً نیز رمی‌نماید، و کسى که قدرت نائب گرفتن ندارد، مانند بیهوش، ولی اش یا دیگرى از طرف او رمی‌نماید.
مسأله 437 : کسى عمداً رمى را در روزهاى تشریق ترک کند، حجش باطل نمی‌شود، و احتیاط این است که خودش شخصاً آن را در سال آینده قضا نماید، در صورتى که به حج برود، و یا توسط نائبش، در صورتى که به حج نرود.
احکام مصدود ← → مستحبات احرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français