پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

احکام محصور ← → رمى جمرات

احکام مصدود

مسأله 438 : مصدود : کسى است که پس از بستن احرام، دشمن و مانند آن مانع از رسیدن او به اماکن مقدسه جهت انجام مناسک حج یا عمره می‌شود.
مسأله 439 : مصدود در عمره مفرده، اگر قربانى به همراه خود آورده باشد، جایز است با کشتن قربانی در همان جایی که جلو او گرفته شده، از احرام بیرون رود.
و اگر قربانى به همراه نیاورده باشد و بخواهد از احرام بیرون رود، باید گاو یا گوسفند یا شتر را تهیه و آن را قربانى کند، و بنا بر احتیاط بدون آن از احرام بیرون نمی‌رود.
و احتیاط واجب آن است که تراشیدن سر یا کوتاه کردن آن را ضمیمه قربانى در هر دو صورت گذشته نماید.
و اما مصدود در عمره تمتع، اگر مصدود از حج نیز باشد حکمش همان است که گذشت، و اگر نباشد، مانند اینکه شخصى را از رسیدن به خانه خدا قبل از وقوفین فقط منع کنند، بعید نیست تکلیف چنین شخصى مبدل به حج اِفراد شود.
مسأله 440 : مصدود در حج تمتع، اگر از رسیدنش به وقوفین یا مشعر به تنهایی منع شده باشد، احتیاط این است که طواف وسعى نماید، و سر خود را بتراشد، و گوسفندى را قربانى کند، و سپس از احرام بیرون رود.
و اگر از طواف وسعى منع شده باشد و نگذارند به جایگاه طواف وسعى برود، در این صورت اگر نتواند نائب بگیرد و بخواهد از احرام بیرون رود، احتیاط این است که قربانى کند و سر خود را بتراشد یا کوتاه کند.
و اگر بتواند نائب بگیرد، بعید نیست که نائب گرفتن کفایت کند، بنابراین براى طواف وسعى نایب مى گیرد، و نماز طواف را خود پس از طواف نایب به جا می‌آورد.
و اگر از رسیدنش به منى جهت بجا آوردن اعمال آنجا جلوگیرى شود، در این صورت اگر بتواند نائب بگیرد، باید نائب جهت رمى و قربانى کردن بگیرد، و پس از آن سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، و موى خود را در صورت امکان نیز به منى بفرستد، و باقى مناسک را بجا آورد. و اگر نتواند نائب بگیرد، واجب نیست قربانى کند، ولى بجاى آن روزه بگیرد، همچنان که واجب نیست رمی‌کند ـ اگرچه احتیاط این است که خودش شخصاً رمى را در سال آینده بجا آورد، در صورتى که به حج برود، و یا توسط نائبش، در صورتى که به حج نرود ـ سپس باقى مناسک حج را، از سر تراشیدن یا کوتاه کردن، و اعمال مکه، بجا آورد، و پس از آن همه محرمات احکام بر او حلال می‌شوند حتى زنها، و نیازى به هیچ چیز دیگرى نیست.
مسأله 441 : کسى که از حج و یا عمره او جلو گیرى شده، اگر با قربانى کردن از احرامش بیرون رفت، کفایت از حج و یا عمره براى او نمی‌کند، پس اگر قصد داشته حجةالاسلام بجا آورد و جلو او را گرفته اند، و با قربانى از احرامش بیرون رفته، باید حجةالاسلام را بعداً بجا آورد، در صورتى که استطاعتش باقى بماند یا حج در ذمه او مستقر شده باشد.
مسأله 442 : در صورتى که از بازگشت شخص به منى جهت شب ماندن و رمى جمرات جلوگیرى شود ضررى به صحت حج شخص نمی‌رساند، و حکم مصدود بر او جارى نمی‌شود و بنا بر احوط و اولى براى رمى در همان سال در صورت امکان نائب بگیرد، و در صورت ناتوانى از نائب گرفتن، در سال آینده خودش شخصاً قضاى آن را بجا آورد، در صورتى که به حج برود، و یا نائب قضاى آن را بجا آورد، در صورتى که به حج نرود.
مسأله 443 : قربانى که باید مصدود آن را بکشد فرق نمی‌کند گاو یا شتر و یا گوسفند باشد، و در صورت عدم تمکن از تهیه قربانی، احتیاط این است که ده روز بجاى آن روزه بگیرد.
مسأله 444 : کسى که احرام حج بسته است، اگر قبل از وقوف در مشعر با زن خود نزدیکى کند، واجب است ـ همچنان که در محرمات احرام ذکر شد ـ حج خود را به اتمام برساند و آن را دوباره بجا آورد، بنابراین اگر جلو اتمام او را گرفتند، حکم مصدود بر او جارى می‌شود، ولى زیاده بر قربانى که باید جهت بیرون آمدن از احرام بکشد، باید کفاره جماع را نیز بدهد.
احکام محصور ← → رمى جمرات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français