پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » فقه برای غرب نشینان

باب دوم : معاملات ـ فصل 3 ـ رفتار و همزیستی با قوانین اجرایی کشورهای غربی ← → باب دوم : معاملات ـ فصل 1 ـ خوردنی ها و نوشیدنی ها

باب دوم : معاملات ـ فصل 2 ـ جامگان

پوشیدن پوستین های طبیعی یک مشکل حقیقی است و هر مسلمانی در کشورهای غیر اسلامی با آن روبه رو است . زیرا آنان در ممالک اسلامی خود عادتاً نیازمندی پوستی خود را با خیال آسوده می خرند چون می دانند که آنها از پوست حیواناتی فراهم شده که به طریق شرعی تذکیه شده اند پس بدون هیچ شک و نگرانی آنها را می پوشند و با آنها نماز می گزارند و با رطوبت به آنها دست می زنند . اما در کشورهای غیر اسلامی ، مسئله کاملاً فرق می کند و لذا نیکوست که ما احکام ذیل را در اینجا توضیح دهیم :
مسئله 195 ـ اشیای پوستی ، نجس اند و با آنها نماز نمی توان خواند اگر بدانیم که آنها از پوست جاندارانی تهیّه شده اند که برابر مقررّات شرعی ، تذکیه و ذبح نشده اند امّا اگر چنان علمی نباشد و احتمال بدهیم که آنها از پوست حیوان حلال گوشتی که به طریق اسلامی ذبح وتذکیه شده است ، فراهم گردیده اند ، پاکند ونماز با آنها جایز می باشد .
مسئله 196 ـ نماز با اشیای پوستی ساخته شده از پوست جانداران درنده مانند شیر ، ببر ، پلنگ ، روباه وشغال وامثال آنها ، جایز نیست .
چنانکه بنابر احتیاط واجب با پوست حیوانات حرام گوشت هرچند غیر درنده مثل میمون وفیل ، هرچند که پوست آنها دراثر تذکیه ، پاک باشد و یا احتمال تذکیه شدن را بدهیم نماز خوانده نشود .
بلی ، ازکمربند وامثال آن که ستر عورت با آن ممکن نیست واز چنان پوستهایی تهیه شده است می توان استفاده کرد ولی اگر یقین داشته باشیم که آن ، از پوست جاندارن تذکیه نشده درست شده است نجس است و نماز با آن بنابر احتیاط ، جایز نمی باشد اگر چه آن ، کمبرند و یا هر چیز دیگری باشد که ستر عورت با آن ممکن نیست و همینطور است اگراحتمال تذکیه حیوان به اندازه ای ضعیف باشد که عقلا معمولاً بهآن اعتنا نمی کنند مانند احتمال 2%.
مسئله 197 ـ اشیاء و لوازم پوستی که در کشورهای غیر اسلامی از پوست مارها و تمساح ها ساخته شده اند و در مغازه ها در معرض فروش قرار دارند همگی پاکند و خرید و فروش و استعمال آنها حتی آنجا که طهارت و پاکی شرط است جایز می باشد.
مسئله 198 ـ اشیای تهیه شده از پوست که در کشورهای اسلامی ساخته شده و در کشورهای غیر اسلامی عرضه می شوند پاکند و نماز با آنها جایز می باشد.
مسئله 199 ـ اشیای پوستی ساخته شده در کشورهای غیر اسلامی که نمی دانیم آیا از پوست طبیعی و یا مصنوعی فراهم شده اند همگی پاکند و نماز با آنها جایز می باشد.
مسئله 200 ـ کفش ساخته شده از پوست حیوان تذکیه نشده پا را نجس نمی کند مگر با رطوبت ناقل نجاست پس اگر با عرق کند وجوراب در اثر عرق کردن پا ، خیس شود امّا رطوبت به کفش نجس نرسد، پا و یا جوراب ، آلوده و نجس نمی شوند.
مسئله 201 ـ نماز با کاپشن و یا با کلاه و یا با کمربند پوست ساخته شده در کشورهای غیر اسلامی و آنچه که از محل های خرید و فروش غیر اسلامی خریداری می شود جایز است هر گاه احتمال بدهیم که این اشیاء ، از پوست حیوان حلال گوشت تذکیه شرعی شده ، ساخته شده اند چنانکه در بخش های سابق گذشت.
مسئله 202ـ استفاده از طلا برای مردان جایز نیست اعم از انگشتری، حلقه ازدواج، ساعت مچی و یا جز آنها و اعم از آنکه در نماز باشد و یا غیر آن.
مسئله 203 ـ مردان نمی توانند پلاتین که طلای سفیدش نامند، در دست کنند .
مسئله 204 ـ بانوان درهمه حالات می توانند طلا برتن کنند درحال نمازوغیرآن .
مسئله 205 ـ مردان نمی توانند حریرو ابرشیم خالص بپوشند نه در حال نماز و نه در غیر آن حال .مگر در مواردی که جواز آن تصریح شده است .
مسئله 206 ـ بانوان می توانند همه وقت ودر حال نماز وغیر آن حریر وابریشم بپوشند.
مسئله 207 ـ مردان می توانند جامه هایی راکه حریروابریشم بودن آنها مشکوک است وقطعی نیست که آنها ابریشم طبیعی ویا مصنوعی اند برتن کنند.
بنابراین نماز با چنان جامه هایی ، جایز می باشد.
هم چنانکه مردان می توانند لباسهای پنبه ای ، پشمی ویا نایلونی را که با ابریشم وغیره آمیخته است بر تن کنند به شرط آنکه حریروابریشم قاطی شده به اندازه ای کم باشد که به آن جامه ، حریر وابریشم صدق نکند . و همچنین مردان می توانند لباسی راکه ممزوج بودن آن باحریر و ابریشم مشکوک است بپوشند وبا آن نماز بخوانند .
مسئله 208 ـ بنابر احتیاط واجب ، مرد نمی تواند از مدهای بانوان و کلاه گیس استفاده نماید .
مسئله 209 ـ بنابر احتیاط واجب ، جایز نیست مسلمانان ، لباسهای ویژه کافران را بپوشند وبه آنها تشبّه کنند.
واینک به برخی استفتائات ویژه البسه وپاسخهای حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظلّه العالی توجه کنید .
مسئله 210 ـ ما مسلمان درکشورهای اروپایی ، کفش ، کمربند ، ودیگر پوشیدنی هایی راکه از پوست درست شده اند میخریم واحتمال هم می دهیم که پوستهای آنها از کشورهای اسلامی وارد گردیده ویا حتی از کشتارگاههای مخصوص مسلمین، تهیه شده اند وچنان احتمال ، ضعیف باشد، پاکند؟
جواب ـ اگراین که پوست اشیاء مذکور در سؤال ، به دست مسلمان ویا کشور اسلامی ، فراهم شده به اندازه ای احتمال ضعیف ونا چیزی باشد که عقلا به آن اعتنا نمی کنند مثل 2% که احتمال خلاف ، بیشتر مورد اطمینان است ،به چنان احتمالی ترتیب اثر داده نمی شود وجز در آن صورت می توان آنها را پاک دانست وخدا عالم است .
مسئله 211 ـ فقها به حرمت پوشیدن حریر وابریشم طبیعی خالص برای مردان فتوا می دهند ، آیا یک مرد میتواند حریر وابریشم آمیخته به جز آن را برتن کند مثل کروات . وانگهی بستن کروات برای مردان به طور کلّی آن از حریر خالص چطور است؟
جواب ـ بستن کروات حتّی اگر ابریشم وحریر خالص هم باشد حرام نیست زیرا به آن ، لباس صدق نمی کند وستر عورت با آن ممکن نیست و امّا آنچه حریر وابریشم خالص نیست وبه غیر آن آمیخته است وحریر به آن گفته نمی شود ، پوشیدن آن جایز است وهر چند که با آن ستر عورت ممکن باشد .
مسئله 212 ـ برخی شرکت ها روی برخی پارچه ها و منسوجات خود می نویسند « ابریشم خالص » با این وجود ، ما در صحت چنان چیزی ، شک داریم چون بهای آنها خیلی ارزان استوحریر وابریشم به آن ارزانی نیست، پوشیدن آنگونه لباسها چگونه است ومی توان با آنها نمازخواند ؟
جواب ـ با وجود شک ، می توان آنها را پوشید ونماز هم خواند .
مسئله 213 ـ پوشیدن جامه هایی که به هدف تبلیغات ، عکس شراب روی آنها چاپ شده جایز است وداد وستد آنها چطور ؟
جواب ـ پوشیدن وداد وستد آنها حرام می باشد .
مسئاه 214 ـ آیا مردان می توانند ساعتی را که برخی ابزار درونی ویا بند آن طلاست به دست خود ببندند وبا آن نماز بخوانند ؟
جواب ـ به دست بستن اوّلی ونماز با آن جایز است آمّا با دومی ( با ساعت بند طلا ) نمازجایزنمی باشد ونباید به دست کرد .
باب دوم : معاملات ـ فصل 3 ـ رفتار و همزیستی با قوانین اجرایی کشورهای غربی ← → باب دوم : معاملات ـ فصل 1 ـ خوردنی ها و نوشیدنی ها
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français