پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نماز قضا

۱ پرسش: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد واینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد وآنرا نماز صبح تبدیل نمود؟
پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناء نماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.
sistani.org/14242
۲ پرسش: آیا مردها باید نماز قضای صبح یا مغرب را هم با صدای بلند بخوانند؟
پاسخ: بله به احتیاط واجب باید بلند خوانده شود.
sistani.org/14243
۳ پرسش: اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه بگیرد ولی نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه میباشد؟
پاسخ: روزه های وی صحیح است و نمازهایی که قبل بجا آورده است قضا کند.
sistani.org/14244
۴ پرسش: آیا می توان به جای پرداخت پول به افرادی که نماز قضای شخص متوفی را به جا می آورند، می توان این مبلغ را به افراد مستحق و نیازمند و با همان نیت نماز و روزه قضا شده متوفی داد؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی نماز قضا حساب نمی شود.
sistani.org/14245
۵ پرسش: الف ـ درست نمی دانم (یقین ندارم) چه قدر نماز قضا دارم من ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۲ به دنیا آمده ام و تقریباً یک سال است که نمازهایم را می خوانم.
ب ـ چگونه و با چه کیفیتی این نمازها را قضا کنم با توجه به اینکه فعلاً به درس دانشگاه مشغولم (به چند وعده تقسیم کنم).
ج ـ و آیا امکان به عقب انداختن قضای نمازها به بعد از فارغ التحصیلی هست (آیا با این کار معصیتی مرتکب می شوم؟).
د ـ آیا این درست است که قضای نمازها در وقت نافله ثواب نماز نافله را هم دارد.
هـ ـ وقت نافله ها (قبل از اذان) است یا (قبل از ادای نماز و بعد از داخل شدن در وقت نماز).
پاسخ: الف ـ کافی است که نمازهائی را که یقیناً بعد از سن بلوغ نخوانده اید قضا کنید.
ب ـ هر مقدار که می توانید به صورت تدریج آنها را قضا کنید.
ج ـ اشکال ندارد.
د ـ می توانید در وقت نافله نمازهای قضا را انجام بدهید.
هـ ـ نافله صبح، ظهر و عصر قبل از نمازهای یاد شده و در مغرب و عشاء بعد از خواندن آنها است.
sistani.org/14246
۶ پرسش: نمازهای قضا را اگر بیمار باشیم آیا می توانیم نشسته بخوانیم؟
پاسخ: اگر مایوس از خوب شدن هستید، می توانید.
sistani.org/14247
۷ پرسش: وقت قضا شدن نماز عشا چه موقع است؟
پاسخ: اگر عذر شرعی و یا حرجی نیست تا نیمه شب ولی اگر عذر یا بیماری هست تا قبل از اذان صبح.
sistani.org/14248
۸ پرسش: من تعداد زیادی نماز قضا دارم که ترتیب انها را هم نمیدانم لطفا راهنمایی کنید؟
پاسخ: بمقداری که یقین دارید که نخوانده اید قضا کنید و ترتیب بین انها لازم نیست مگر بین نماز ظهر و عصرو بین مغرب و عشاء از هر روز.
sistani.org/14249
۹ پرسش: آیا می شود به جای نافله نماز شب قضای نماز ظهر و عصر را بخوانیم ؟
پاسخ: می توانید یک نیت کنید یا نماز قضا یا نافله شب .
sistani.org/14250
۱۰ پرسش: آیا می توان قضای نماز مغرب را بعد نماز ظهر و عصر خواند و قضای نماز عشارا شب با نماز مغرب و عشا خواند ؟
پاسخ: بهتر است نماز اول وقت را اول بخوانید و بعداز آن نماز قضا را بجا آورید .
sistani.org/14251
۱۱ پرسش: در صورت در شرف قضا بودن نماز چه اختصاراتی در نمازجایز است ؟
پاسخ: میتواند تمام مستحبات را ترک کند.
sistani.org/14252
۱۲ پرسش: در مورد نمازی که نمیدانیم وقتش گذشته یا نه فرصت تحقیق هم نیست باید چه نیتی نماز بخوانیم (مافی الذمه) یا نیت دیگر؟
پاسخ: به نیت مافی الذمه کافی است.
sistani.org/14253
۱۳ پرسش: برای ادای نمازهای قضا شده به تعداد زیاد چه باید کرد؟
پاسخ: به مقداری که یقین دارید که فوت شده است (احتمال کمتر) تدریجا قضا کنید.
sistani.org/14254
۱۴ پرسش: آیا بنده که نماز قضا به گردنم می باشد می توانم همزمان هم نماز قضا را بجا آورم و هم مستحبی مثل نماز تهجد؟
پاسخ: جایز است ولی اداء واجب مهمتراست.
sistani.org/14256
۱۵ پرسش: آیا زن می تواند نماز قضای میت را بجا آورد؟
پاسخ: می تواند.
sistani.org/14257
۱۶ پرسش: اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضای آن را بجا بیاوریم؟
پاسخ: اگر بمقداری بوده که فرصت برای نماز بوده باید آنرا هم قضا کنید.
sistani.org/14258
۱۷ پرسش: اگر شخصی بعد از اقامه نماز مغرب بخواب رود و نماز عشاء او قضا گردد تکلیف چیست؟ آیا کفاره دارد؟
پاسخ: فقط قضا واجب است.
sistani.org/14259
۱۸ پرسش: نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است حال اگر آنها تارک الصلاة باشند وظیفه پسر بزرگتر چیست ؟
پاسخ: قضای نمازهای مادر بر فرزند واجب نیست و نمازهائی که از پدر به جهت عذر فوت می شود و پدر با تمکن از قضای آن ، آنرا اقضا نمی کند ، در این صورت ـ بنابر احتیاط ـ بر پسر بزرگ قضای آن واجب است و این احتیاط در موردی است که پسر بزرگ در هنگام فوت پدر صغیر یا مجنون نباشد و همچنین از ارث هم ممنوع نباشد والا قضای آن واجب نیست.
ولی نمازهایی که عمدا پدر نخوانده است بر پسر بزرگ نیست، هرچند این کار مستحب است.
sistani.org/14260
۱۹ پرسش: اگر هنگام نماز صبح ندانیم که نماز قضاست چگونه عمل کنیم ؟
پاسخ: می توانید نماز را به نیّت اداء بخوانید .
sistani.org/14261
۲۰ پرسش: در جائی که نماز قضا داریم خواندن نماز مستحب جایز است ؟
پاسخ: جایز است .
sistani.org/14262
۲۱ پرسش: من حدود یک سال و نیم است که بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست که مرجع تقلید دارم. در مدت این یکسال و نیم یکی از معلمان مدرسه مان میگفت: اگر نماز را با تلفظ صحیح عربی نخوانید اشکال ندارد (البته من نظر برخی مراجع که باید نماز را با تلفظ صحیح خواند میدانستم اما نظر شما را نمیدانستم) و من به گفته معلم قرآنمان استناد کردم و حدود شش یا هفت ماه را با تلفظ معمولی خواندم. شش هفت ماه قبلی اش هم اصلاً نمیدانستم تلفظ صحیح مهم است یا نه. حال میخواستم بدانم تکلیف من چیست؟ لطفاً پاسخ خود را با ذکر منابع بگویید تا من به عده ای از دوستانم که همین مشکل را دارند بگویم.
پاسخ: قرائت باید صحیح باشد و اگر به گفته معلم اعتماد پیدا کردید نمازهای گذشته را لازم نیست قضا کنید.
sistani.org/14263
۲۲ پرسش: آیا می شود در حین خطبه های نماز جمعه، نماز قضا خواند؟
پاسخ: اگر با گوش دادن منافات داشته باشد بنابر احتیاط واجب نباید خواند.
sistani.org/14264
۲۳ پرسش: برای گرفتن روزه و نماز قضا برای میت (مثلا ده سال) آیا چند نفر در یک زمان می توانند این تکلیف را انجام دهند . ( برای مثال ۵ نفر و هرکدام دو سال نماز و روزه بگیرند )؟
پاسخ: می توانند و ترتیب معتبر نیست .
sistani.org/14265
۲۴ پرسش: در نمازهای قضا تسبیحات اربعه را یکبار بگوئیم ؟
پاسخ: در قضا و غیر قضا یکبار کافی است .
sistani.org/14266
۲۵ پرسش: نمازهایی که قضا شده می خواستم بخوانم ولی تعدادش را نمی دانم، چکنم؟
پاسخ: به مقداری که یقین دارید از شما قضا شده اکتفا کنید.
sistani.org/14267
۲۶ پرسش: من در خانواده ای بدنیا آمده ام که هیچ آشنایی با مسایل مذهبی نداشتم و حتی پدرم مخالف مذهب است ولی به لطف خدا به مرور زمان با مسایل مذهبی آشنا شدم و پله پله معارف دینی را آموختم ولی این مسیر طولانی بود و مسایلی چون ولایت امامان، نیاز به مرجع و... را تا مدتی خیلی توجه نمی کردم.
۱ ـ من نمازهایی را که در آن زمان خوانده ام بدلیل اینکه مثلاً مقید به قرائت از مخارج درست نبوده ام و... را که چند سال میشود دوباره بخوانم آیا واجب است؟ در مورد روزه هایم با توجه به درست نبودن غسلهایم در اوایل و روزه هایی که اجازه روزه به من نمیدادند چه؟
پاسخ: ۱ ـ اگر مطمئن بودید که قرائت به آن نحو صحیح است قضا لازم نیست و اگر غسل صحیح نبوده نماز باطل است ولی روزه صحیح است البته بهتر است وجه بطلان غسل را بنویسید و روزه هایی که با اجبار خورده اید قضاء لازم است و کفاره ندارد.
sistani.org/14268
۲۷ پرسش: آیا کسی که نماز قضا بر عهده دارد می تواند به دعا و اعمال مستحبی بپردازد؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی نسبت به انجام قضاء نباید سهل انگاری بکند.
sistani.org/14269
۲۸ پرسش: کسی که نماز شب می خواند و نماز قضاء بر ذمه اش است آیا جایز است که در نماز شب نیت قضا کند؟
پاسخ: اگر نیت قضا کند نماز شب محسوب نمی شود.
sistani.org/14270
۲۹ پرسش: آیا در نمازهای قضا هم مثل نمازهای یومیه (ادا) اعمال شکیات نماز از احتیاط باید انجام شود؟
پاسخ: فرقی نمی کند.
sistani.org/14785
۳۰ پرسش: آیا در نمازهای قضا برای مثال نماز صبح لازم است نماز قضای صبح را قبل از نماز ادای ظهر وعصر خواند؟
پاسخ: لازم نیست اگر چه بهتر است.
sistani.org/23139
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français