پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نفقه

۱ پرسش: از ثلث سهم امام آیا در صورت عدم تمکن فرزندان اجازه می فرمایید به آنها داده شود البته پدر توان خرجی آنها را ندارد.
پاسخ: ملاک، شئون زن است به اعتبار اینکه همسر این شوهر است.
sistani.org/14536
۲ پرسش: مقصود از هزینه و نفقه ای که هر شوهر برای همسرش باید بپردازد چیست؟ آیا آن، باید با وضع اجتماعی شوهر متناسب باشد؟ و یا با موقعیت خانوداگی همسر مطابق باشد؟ و یا، نه آن است و نه این؟
پاسخ: ملاک، شئون زن است به نسبت موقعیت شوهر.
sistani.org/14537
۳ پرسش: نفقه زن بر مرد کی واجب می شود؟ بعد از عقد یا بعد از عروسی؟
پاسخ: بعد از عروسی واجب است.
sistani.org/14538
۴ پرسش: اگر شرطی درباره مسکن صورت نگیرد آیا زن می تواند بخانه شوهر نرود چون مناسب او نیست و درخواست نفقه کند ؟
پاسخ: اگر منزل مناسب شأن او با ملاحظه وضع شوهرش باشد باید بپذیرد و تمکین کند و گرنه مستحق نفقه نیست .
sistani.org/14539
۵ پرسش: در صورت جواز عدم تمکین زوجه آیا در غیر تمکین حق دارد از شوهر اطاعت نکند و هر جا خواست برود و درخواست نفقه کند ؟
پاسخ: نفقه را می تواند مطالبه کند ولی از منزل نباید بدون اجازه او خارج شود و کارهای دیگر به اجازه شوهر منوط نیست .
sistani.org/14540
۶ پرسش: اگر در اثر درگیری لفظی زوجه به خانه پدر برده شود آیا نفقه او و فرزندان بر شوهر واجب است ؟
پاسخ: نفقه زن در این صورت واجب نیست مگر اینکه عدم تمکین او شرعا جایز باشد ولی مخارج بچه را پدر باید بپردازد .
sistani.org/14541
۷ پرسش: اگر زوجه در منزل پدر باشد آیا حق مطالبه نفقه را دارد ؟
پاسخ: تا عروسی نشده است چون متعارف اسقاط حق نفقه است حق مطالبه آن را ندارد .
sistani.org/14542
۸ پرسش: اگر مردی فوت کند و خانم پولی نداشته باشد ، نگهداری و سرپرستی اولاد که به عهده مادر است، از جهت نفقه چه بکند ؟
پاسخ: نگهداری وظیفه مادر است نه سرپرستی ، و به مقدار نفقه لازم مناسب با شأن خود اگر نیازمند باشد می تواند از مال صغیر استفاده کند ، و نگهداری او تا حد بلوغ است .
sistani.org/14543
۹ پرسش: در صورتیکه زن درآمد مکفی داشته باشد ، آیا شوهر می تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد ؟
پاسخ: خیر .
sistani.org/14544
۱۰ پرسش: در چه صورتی نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است و اطاعت از آنها تا چه حدی لازم است ؟
پاسخ: اگر فقیر باشند و اطاعت از آنها در موردیکه اطاعت ننمودن موجب اذیت آنها شود بجهت سرپیچی از فرمان آنها در امور مشروعه .
sistani.org/14545
۱۱ پرسش: اگر شوهر علم پیدا کند که اگر مهر حاضر را بزوجه بدهد باز او امتناع از تمکین می کند گرچه زوجه می گوید اگر مهر حاضر را بدهد تمکین می کنم چون او علم دارد که شوهر امکانات ندارد آیا نفقه او لازم است ؟
پاسخ: علم به تحقق نشوز پس از گرفتن مهر حاضر موجب سقوط نفقه بالفعل نمی شود .
sistani.org/14546
۱۲ پرسش: اگر مردی زن افضاء شده را طلاق دهد نفقه او بر عهده کیست و تا چه وقت ؟
پاسخ: اگر قبل از بلوغ افضاء شده است نفقه او بر مرد واجب است حتی پس از طلاق یا نشوز . و اگر ازدواج کند احتیاط واجب دادن نفقه است ، و اگر بعد از بلوغ افضاء شده است احتیاط واجب دادن نفقه نیز است .
sistani.org/14547
۱۳ پرسش: اگر فردی ازدواج کرد و در مدت یکسال دخول صورت نگرفت و او را طلاق داد آیا زن حق مطالبه نفقه را دارد ؟
پاسخ: اگر زن خود را برای شوهر آماده می ساخت و از خانه بدون اجازه او خارج نمی شد استحقاق نفقه را دارد بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر بدون اجازه از خانه خارج می شد ولی خود را برای شوهر آماده می ساخت ، حق نفقه را نیز دارد . بله اگر متعارف این باشد که تا شب عروسی و زفاف نفقه ای برای زن نیست که خود قرینه بر اسقاط این حق است و اگر او را قبل از شب عروسی طلاق بدهد حقی ندارد .
sistani.org/14548
۱۴ پرسش: آیا هزینه درمان و هزینه دارو و بیمارستان جزء نفقه زن محسوب می شود یا خیر ؟
پاسخ: هزینه های متعارف دکتر و دارو و درمان جزء نفقه واجب است که شوهر باید بپردازد .
sistani.org/14549
۱۵ پرسش: می دانیم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع یا حاکم شرع در موارد خاص می تواند زن را مطلقه نماید . این موارد کدامند ؟
پاسخ: یکی در مورد عدم نفقه است و دیگری در مورد کسی که شوهرش مفقود است و هر کدام شرایطی دارد که می توانید به رساله عملیه مراجعه کنید .
sistani.org/14550
۱۶ پرسش: آیا پرداخت نفقه زوجه ای که در عقد بستگی تمکین تامّ نمی کند بر زوج لازم است ؟
پاسخ: چنانچه مقصود زمانی است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته چنانچه شرط شده که زن می تواند تمکین تامّ نکند ولو از باب شرط ارتکازی ناشی از تعارف بر او تمکین تام لازم نیست وشوهر، هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده ولو از همان باب شرط ارتکازی انفاق بر او هم واجب نیست .
sistani.org/14551
۱۷ پرسش: اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه می تواند تقاضای انحلال نکاح را بنماید؟
پاسخ: شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه می تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفی او را ملزَم به پرداخت کند ولی نمی تواند عقد را فسخ کند.
sistani.org/14552
۱۸ پرسش: می خواستم در مورد حدود و ثغور وظائف شوهر در مورد نفقه زن و مراقبت از او سوالی داشته باشم ؟
پاسخ: بر شوهر واجب است نفقه زن را از خوراک وپوشاک ومَسکن ودارو وسایر لوازم زندگی متعارف به نحوی که مناسب شأن اجتماعی او به اعتبار همسرش بپردازد نه به اعتبار پدرش .
sistani.org/14553
۱۹ پرسش: میزان نفقه و تامین هزینه زندگی که بر مرد نسبت به همسرش واجب است چقدر است و چگونه تعیین می گردد ؟
پاسخ: به مقدار متعارف و مناسب با شوؤن مرد و زن .
sistani.org/14554
۲۰ پرسش: من با همسرم حدود یک سال است اختلاف داریم ایشان مطالبه مهرشان را میکند و مبلغ آن سنگین است از طرفی با ایشان صحبت کرده بودم تا این مبلغ را در آینده بعد از استطاعت مالی به ایشان بپردازم از طرفی دیگر ایشان در بین جمعی از بزرگان چندین مرتبه گفته اند که حاضر به ادامه زندگی با اینجانب نیستند و طلاق می خواهند ولی چون قوانین به نحوی است می توانند این مبلغ را بگیرند از اقدام قانوانی امتناع کرده و مرا اسیر کرده اند از طرفی وضعی را ایشان بوجود اورده اند از نظر شرعی برای من مشکلاتی بوجود آورده است وضع نفقه ایشان چگونه است؟
پاسخ: نفقه واجب است مگر این که به کلی از تمکین ابا کند بدون عذر .
sistani.org/14556
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français