پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نگاه کردن

۱ پرسش: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟
پاسخ: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند.
sistani.org/14567
۲ پرسش: آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟
پاسخ: اگر او را می شناسد به احتیاط واجب جایز نیست و احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.
sistani.org/14568
۳ پرسش: حکم نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم چیست؟
پاسخ: زن به احتیاط واجب به قسمتهای از بدن مرد که عادتا پوشانده می شود نگاه نکند.
sistani.org/14569
۴ پرسش: حکم دیدن موی زن کافر حرام چیست؟
پاسخ: بدون شهوت اشکال ندارد.
sistani.org/14570
۵ پرسش: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟
پاسخ: اگر نگاه شهوی، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .
sistani.org/14571
۶ پرسش: نگاه کردن به عورت زن غیر مسلمان در تصویر چه حکمی دارد؟
پاسخ: نگاه با لذت جایز نیست و بدون آن هم به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/14572
۷ پرسش: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بندو بار اشکال دارد؟
پاسخ: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس افتادن در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.
sistani.org/14573
۸ پرسش: حد نگاه کردن به زن نا محرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟
پاسخ: مساله نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، چه باترس افتادن در حرام چه بدون آن، حرام است.
و نگاه کردن به صورت آنان ودستهایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از افتادن در حرام باشد، حرام است .
بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از افتادن در گناه هم به آن نگاه نکند.
و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم باشهوت و ترس از افتادن در گناه، حرام می باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند مانند سر و دستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و بدون ترس افتادن در گناه باشد، اشکال ندارد.
و نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی کنند، اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس از افتادن در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست وصورت ودیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمی پوشانند.
sistani.org/14574
۹ پرسش: آیا نگاه کردن به اساتید مرد، هنگام تدریس حرام است؟
پاسخ: اگر نگاه بدون شهوت باشد و ترس از افتادن به گناه نباشد مانعی ندارد.
sistani.org/14575
۱۰ پرسش: آیا نگاه کردن به زنی که بدون حجاب است و نمی داند مرد نامحرم هست حرام است ؟
پاسخ: جایز نیست .
sistani.org/14577
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français