پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » ازدواج موقت

۱ پرسش: لطفا کیفیت خواندن عقد موقت بین زن و مرد را توضیح فرمایید.
پاسخ: کیفیت عقد موقت: اگر شرایط عقد فراهم شود و خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند ، بعد ازآنکه مدّت عقد موقت و مهر را معین کنند کافی است زن بگوید : (زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ) و بعد بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید : (قَبِلْتُ) و برعکس آن هم صحیح است.
و مرد می تواند از طرف زن وکیل شود و بعد از اینکه این ازدواج را هرچند به صورت کلی به خانم توضیح دهد و مدت و مهریه را تعیین کنند کافی است فقط خودش بگوید: (زَوَّجْتُ موکلتی لنَفْسِی فِی المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ).
و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، جایز است صیغه عقد را به زبان فارسی بخوانند و لازم نیست وکیل بگیرند.
و خواندن صیغه عقد به صورت تلفنی اشکال ندارد ولی به صورت نوشتاری اشکال دارد.
و مدت ازدواج باید از مقدار احتمالی عمر زن و شوهر ، یا یکی از آنها بیشتر نباشد.
sistani.org/25529
۲ پرسش: ازدواج موقت با دختری که همکار من می باشد و سنش ۳۳ سال است و از والدین خود جدا زندگی می کند، بدون اجازه گرفتن از پدرش چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر دختر باکره بالغ و رشیده باشد: (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) و همچنین مستقله باشد یعنی: (در تصمیم گیری های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن ونسبت به مال خود مانند خرید وفروش وبخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل است)، بنابر احتیاط واجب جایز نیست بدون اجازه ولی (پدر یا جدّ پدری) عقد کند، و در این فرض می تواند به فقیه دیگری با رعایت ترتیب در اعلمیت رجوع کند.
sistani.org/25537
۳ پرسش: اگر خانمی بیوه یا طلاق داده باشد برای عقد کردن با ایشان اجازه کسی لازم است؟
پاسخ: ازدواج دائم یا موقت با زن بیوه یا مطلقه بعد از تمام شدن عده وفات یا طلاق بدون اجازه ولی جایز است، البته به شرط این که در عقد صحیح به او دخول شده باشد هر چند از پشت، و بهتر است از ولی خود اجازه بگیرد و اگر ولی نداشت از برادرش اجازه بگیرد.
sistani.org/25539
۴ پرسش: دختری که خود را برای زنا عرضه می کند (باکره نیست) می توان با او عقد موقت و صیغه خواند؟
پاسخ: دختری که بدون دخول شرعی - مانند زنا - بکارتش را از دست داده باشد کماکان در حکم باکره است و برای ازدواج نیاز به اذن ولی (پدر یا جد پدری) دارد.
و اگر مشهور به زنا باشد بنابر احتیاط واجب قبل از ازدواج باید توبه هم بکند.
sistani.org/25540
۵ پرسش: خانمی که شوهرش سالهاست او را ترک کرده و رفته ایا می توانم با ایشان عقد موقت بخوانم؟
پاسخ: عقد با زن شوهردار حرام و این عقد باطل است.
sistani.org/25541
۶ پرسش: مرد مسلمان می تواند با زن کافر کتابی عقد موقت کند؟
پاسخ: مردی که زن مسلمان ندارد می تواند با خانم های (مسیحی یا یهودی) ازدواج موقت کند.
و اگر دختر باکره باشد عقد باید با اجازه ولی او (پدر یا جد پدری) باشد. هرچند که آن دو از دخالت کردن در امر ازدواج به طور مطلق خودداری کنند ولی به احتیاط واجب اجازه انها لازم است.
sistani.org/25542
۷ پرسش: ایا مرد می تواند بدون اینکه به همسر خودش اطلاع دهد با زن کافر کتابی ازدواج موقت کند؟
پاسخ: مردی که زن دائم یا موقت مسلمان داشته باشد بدون اجازه همسر خود نمی تواند با زن یهودی یا مسیحی ازدواج موقت کند ، بلکه اگر اجازه دهد نیز بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/25543
۸ پرسش: ازدواج دائم یا موقت (صیغه) با خانم بودائی چه حکمی دارد ؟
اگر این مسلمان شود چطور؟
پاسخ: ازدواج دائم یا موقت با زن کافر غیر اهل کتاب جایز نیست و عقد باطل است، مگر این که مسلمان شود و برای مسلمان شدن کافی است که شهادتین را بگوید در حالی که معنای آن را بداند وبداند که با این کار مسلمان می شود ولی لازم نیست قلبا پذیرفته باشد، و اگر ولیّ او (پدر یا جد پدری) کافر باشد اجازه او شرط نیست.
sistani.org/25544
۹ پرسش: عده ازدواج موقت برای زنی که یائسه نیست یعنی خون حیض می بیند چقدر است ؟
پاسخ: عده ازدواج موقت: یا دیدن دو حیض کامل است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند.
sistani.org/25545
۱۰ پرسش: اگر زن یائسه نباشد ولی خون نمی بیند در ازدواج موقت چند روز باید عده نگه دارد تا بتواند با شخص دیگری عقد کند؟
پاسخ: چهل و پنج روز.
sistani.org/25546
۱۱ پرسش: زنی که ۵۰ سالش است ولی هنوز خون می بیند ایا برای ازدواج بعدی عده دارد؟ و چه وقت عده ندارد؟
پاسخ: زن تا شصت سال قمری (۵۸ سال و ۸۰ روز) اگر خون ببیند عده دارد. بله اگر زن پنجاه سال قمری را رد کرد و بخاطر بالا رفتن سنش از دیدن خون حیض مایوس شده باشد مثلا مدتهای زیادی خون حیض نمی بیند، برای ازدواج مجدد عده ندارد.
sistani.org/25547
۱۲ پرسش: زن از چند سال به بعد عده ازدواج موقت یا دائم ندارد؟
و منظور از ۵۰ یا ۶۰ سال قمری چند سال شمسی است؟
پاسخ: اگر زن پنجاه تا شصت سال قمری سن داشت و بخاطر بالا رفتن سنش از دیدن خون حیض مایوس شده باشد، عده ندارد.
ولی اگر در این سن خونی با صفات حیض ببیند هرچند مرتب نباشد، مثلا چند ماه یک بار، این خانم تا قبل از شصت سال قمری عده دارد.
شصت سال قمری تقریبا معادل ۵۸ سال شمسی و ۸۰ روز می باشد
و پنجاه سال قمری تقریبا معادل ۴۸ سال شمسی و شش ماه می باشد
sistani.org/25548
۱۳ پرسش: در اسلام مدت صیغه چه مقدار باید باشد ؟
پاسخ: به هر مقدار که توافق طرفین است ولی نباید از محتمل عمر یکی از زوجین بیشتر باشد، مثلا صیغه ۹۹ ساله باطل است.
sistani.org/11682
۱۴ پرسش: اگر دختر جوان پدر و جد پدری نداشته باشد برای ازدواج موقت یا دائم باید از کسی اجازه بگیرد ؟
پاسخ: اگر پدر و جد پدری دختر باکره فوت کرده باشند، در صورتی که رشیده باشد امر ازدواج به دست خودش است و لی بهتر است از برادر بزرگترش اجازه بگیرد. ولی ازدواج موقت برای دختر باکره گزینه مناسبی نیست چون معمولا خالی از عواقب ناخواسته و غیر قابل پیش بینی نیست.
sistani.org/25538
۱۵ پرسش: ۱ـ مرد صیغه عقد را به چه صورتی می تواند بخواند؟
۲ـ آیا حتما باید عربی خوانده شود؟
۳ـ آیا حتما باید بدانیم که عدّه گرفته است؟
۴ـ اگر زن مشهور به زنا باشد می توان با او ازدواج کرد؟
پاسخ: ۱ـ زن می تواند (بعد از تعیین مدّت ومَهر) بگوید: (زَوجتُکَ نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم) و مرد هم بگوید : (قبلتُ).
۲ـ بنابر احتیاط واجب با فرض تمکن از عقد عربی عقد فارسی خوانده نشود.
۳ـ لازم نیست مگر اینکه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد که در این صورت اگر زن متهم باشد به احتیاط واجب تحقیق نماید .
۴ـ به احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه توبه کند .
sistani.org/11708
۱۶ پرسش: آیا مرد می تواند با دختر خواهر یا دختر برادر همسرش (بدون اینکه به همسرش بگوید) ازدواج موقت کند؟
و اگر خانمش اجازه داد می تواند عقد کند؟
پاسخ: نمی تواند مگر با اجازه همسرش.
sistani.org/26129
۱۷ پرسش: ۱ـ در ازدواج موقت زن باید از شوهرش اجازه بگیرد برای خروج از منزل یا نه؟
۲ـ ایا حق همخوابی (هر چهار شب یک شب شوهرش باید نزد او بماند) دارد یا نه؟
۳ـ آیا نفقه دارد یا خیر؟
پاسخ: ۱ـ لازم نیست اجازه بگیرد.
۲ـ خیر.
۳ـ خیر و فقط مستحق مهریه که تعیین شده می باشد.
sistani.org/26130
۱۸ پرسش: زنی که ۳۵ سالش است ولی رحمش دراورده و رحم ندارد و طبیعتا خون حیض ندارد عده او در ازدواج موقت چقدر است و فرقی هست که دخول صورت گرفته یا نه؟
پاسخ: در عقد موقت اگر دخول صورت بگیرد عده اش ۴۵ روز است و اگر دخول صورت نگیرد عده ندارد.
sistani.org/26382
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français