پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ احرام

۱ پرسش: هنگام محرم بودن اگر در خواب انسان محتلم شود آیا از محرم بودن خارج می شود ؟ اگر بدین گونه است باید چه کار کرد ؟
پاسخ: احتلام به احرام او ضرری ندارد، و فقط کافی است غسل جنابت کند.
sistani.org/11945
۲ پرسش: آیا آویختن تسبیح و مانند آن به گردن به هنگام وضو (در حال احرام) و یا دو لایه کردن آن در بازو در حال احرام اشکال دارد؟
پاسخ: خیر، اشکال ندارد.
sistani.org/11946
۳ پرسش: آیا فرد محرم چه مرد و چه زن می تواند از ماسک هایی که بینی و دهان را می پوشاند استفاده کنند؟
در صورتیکه می توان از این ماسکها استفاده کرد در مورد ماسک هایی که بصورت پارچه ای بوده و دوخته شده می باشد حکم چه می باشد؟
پاسخ: خانم ها در حال احرام به احتیاط واجب از ماسک استفاده نکنند و نسبت به آقایان اگر مانع از استشمام (بوئیدن) بوهای بد نباشد مانعی ندارد.
sistani.org/11947
۴ پرسش: احرام به نذر یعنی چه؟
پاسخ: احرام برای حج جز از میقات و یا محاذی آن، جایز نیست و اگر شخصی بخواهد قبل از رسیدن به میقات، احرام ببندد، می تواند با خواندن صیغه نذر شرعی کند مثلاَ بگوید: برای خدا بر عهده من است که در فلان جا محرم شوم.
بدین ترتیب محرم شدن از چنان جایی جایز می شود اگرچه آنجا، میقات و یا محاذی آن نباشد.
sistani.org/11948
۵ پرسش: آیا استفاده از کمربندهای شلوار بر روی لباس احرام در صورتی که رنگ کمربند مشکی و یا... باشد اشکال دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد .
sistani.org/22872
۶ پرسش: آیا احتیاط در مورد ترک وقف به حرکت و وصل به سکون در نماز، در لبیک گویی نیز جاری است؟
پاسخ: آری در آن جا نیز جاری است، لیکن از نظر ما این احتیاط مستحب است که ترک شود.
sistani.org/23006
۷ پرسش: شخصی در میقات تلبیه را فراموش می کند و تا رسیدن به مکه به یادش نمی آید که لبیک بگوید. تکلیف او چیست؟
پاسخ: اگر بتواند به میقات بازگردد و از آن جا مُحرم شود، بر او واجب است که برگردد و گرنه این مسأله چند صورت دارد که در مسأله ۱۶۹ رساله مناسک ذکر کرده ایم. بدان جا رجوع شود.
مسأله ۱۶۹ : هر گاه مکلف بجهت فراموشی یا بی هوشی و مانند اینها یا نداشتن حکم یا ندانستن میقات ـ در غیر صورتی که گذشت ـ احرام را ترک نماید ، یعنی بدون احرام از میقات بگذرد ، در آن چهار صورت است :
اوّل : آنکه بتواند به میقات برگردد ، که در این صورت واجب است به میقات برگشته و از همانجا احرام ببندد.
دوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن و به بیرون حرم ممکن باشد ، که در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته واز بیرون حرم محرم شود .
و اولی در این صورت این است که هر چند میتواند از حرم دور شود سپس از آنجا احرام ببندد .
سوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن نباشد ، که در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد ، هر چند وارد مکه شده باشد .
چهارم : آنکه در خارج حرم باشد و نتواند به میقات برگردد . و احوط در این صورت این است که به مقدار ممکن برگردد سپس محرم شود .
و در تمام این چهار صورت اگر مکلف وظایفی را که گفته شد انجام بدهد . حکم به صحت عمل او می شود . و کسی که احرام را قبل یا بعد از میقات بسته باشد ، اگرچه از روی ندانستن یا فراموشی باشد حکم کسی را دارد که احرام نبسته و چهار صورت گذشته در حق او جاری است .
sistani.org/23007
۸ پرسش: کسی که برای عمره یا حج نایب دیگری است، آیا جایز است که با نذر قبل از میقات مُحرم شود، یا آن که لازم است از خود میقات مُحرم شود؟
پاسخ: جایز است که قبل از میقات با نذر مُحرم شود.
sistani.org/23008
۹ پرسش: کسی که حج واجب خود را به جای آورده است و بار دیگر امکان رفتن به حج برایش فراهم شده است، نیت این حجش چگونه باشد تا اگر حج اولی او دچار خللی شده باشد، بدیل آن گردد و اگر درست بوده باشد مستحبی گردد؟
پاسخ: نیت امتثال فرمانی که بالفعل متوجه او شده است، کند، گرچه نداند که واجب است یا مستحب.
sistani.org/23009
۱۰ پرسش: اگر حاجی پس از دو وقوف متوجه شد که تلبیه اش به صورت صحیحی نبوده است، تکلیفش چیست؟
پاسخ: اگر در آن هنگام به همان صورت ممکن لبیک گفته باشد و غلط در تلفظ در حدی نبوده باشد که مانع صدق عرفی لبیک بر آن شود، تکلیفی ندارد وگرنه باید در همان جا که هست دوباره لبیک بگوید و حجش نیز صحیح است.
sistani.org/23010
۱۱ پرسش: آیا بر زن واجب است که در حال احرام از لباس های دوخته بپرهیزد، یا آن که جایز است در لباس های عادی خود مُحرم شود؟
پاسخ: جایز است که در لباس های عادی خود مُحرم شود.
sistani.org/23011
۱۲ پرسش: آیا برای شخص مُحرم جایز است که پس از پایان احرام، «ردا» را از دوش خود بیندازد و تنها با «ازار» بماند و با این حالت اعمال را به جای آورد؟
پاسخ: جایز است.
sistani.org/23012
۱۳ پرسش: آیا راهنمای حجاج که کارش ایجاب می کند مدت بسیاری در کشتارگاه بماند، لازم است لباس احرام خود را در صورتی که با خون یا چیز دیگر نجس شده فوراً عوض یا تطهیر کند؟
پاسخ: آری، بنابر احتیاط واجب که آن را عوض یا تطهیر کند.
sistani.org/23013
۱۴ پرسش: اگر مکلَّف نیت انجام حج مستحبی را داشته باشد، اما به هنگام احرام خطا کرد و نیت ادای حجة الاسلام را نمود، چه کند؟
پاسخ: اگر شروط حجة الاسلام در او جمع نشده باشد، در هر صورت حجش مستحبی است.
sistani.org/23014
۱۵ پرسش: آیا مُحرم شدن از میقات افضل است، یا قبل از آن با نذر؟
پاسخ: مُحرم شدن از میقات افضل است.
sistani.org/23015
۱۶ پرسش: اگر زن بخواهد قبل از میقات با نذر مُحرم شود، آیا بدون اجازه شوهرش این نذر صحیح است؟
پاسخ: در صورتی که این نذر با حق تمتع شوهر از او منافاتی نداشته باشد ـ مانند آن که در این مدت از او دور باشد ـ یا آن که این حج بر او واجب بوده باشد، مانند حجة الاسلام و یا حجی که پیش از ازدواج بر اثر نذر بر او واجب شده باشد و راه مُحرم شدن منحصر به نذر قبل از میقات باشد، نذرش صحیح است. در غیر این چند صورت، صحت نذرش منوط به اجازه شوهر است.
sistani.org/23016
۱۷ پرسش: آیا جایز است کسی که برای عمره یا حج مُحرم شده است، از احرامش عدول کند و مناسک را به جای نیاورد؟
پاسخ: جایز نیست چنین کند و اگر عدول کرد، در صورتی که در عمره تمتع یا حج باشد و مناسک را به جای نیاورد تا آن که زمان معین آن دو گذشت، احرامش باطل است. اما اگر در عمره مفرده باشد، جز با ادای مناسک از احرامش بیرون نمی آید.
sistani.org/23017
۱۸ پرسش: زنی که عادتش مضطربه است اگر پیش از آن که مُحرم شود خون ببیند و نداند که آیا تا روز عرفه بند می آید تا او بتواند عمره تمتع را به جای آورد و در نتیجه بر او لازم شود برای آن مُحرم شود و یا آن که خون بند نمی آید و او باید برای حج اِفراد مُحرم شود، تکلیفش چیست؟
پاسخ: مُحرم شدن برای آن چه در علم خدا بر او واجب است، مُجزی است و برایش کفایت می کند.
sistani.org/23018
۱۹ پرسش: اگر زن لبیک و یا قرائت نماز طوافش را بلند بگوید، به گونه ای که نامحرم صدایش را بشنود، آیا عملش باطل می شود؟
پاسخ: باطل نمی شود.
sistani.org/23019
۲۰ پرسش: اگر شخصی برای عمره تمتع از جایی که می پندارد میقات است، مُحرم شود و پس از انجام پاره ای از مناسک، متوجه شود که آن جا میقات نبوده است، چه کند؟
پاسخ: بدان چه انجام داده است، اعتنا نکند و حکم آن که بر اثر جهل از میقات مُحرم نشده است بر او جاری می شود که ما در مسأله ۱۶۹ رساله مناسک ذکر کرده ایم.
مسأله ۱۶۹ : هر گاه مکلف بجهت فراموشی یا بی هوشی و مانند اینها یا نداشتن حکم یا ندانستن میقات ـ در غیر صورتی که گذشت ـ احرام را ترک نماید ، یعنی بدون احرام از میقات بگذرد ، در آن چهار صورت است :
اوّل : آنکه بتواند به میقات برگردد ، که در این صورت واجب است به میقات برگشته و از همانجا احرام ببندد.
دوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن و به بیرون حرم ممکن باشد ، که در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته واز بیرون حرم محرم شود .
و اولی در این صورت این است که هر چند میتواند از حرم دور شود سپس از آنجا احرام ببندد .
سوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن نباشد ، که در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد ، هر چند وارد مکه شده باشد .
چهارم : آنکه در خارج حرم باشد و نتواند به میقات برگردد . و احوط در این صورت این است که به مقدار ممکن برگردد سپس محرم شود .
و در تمام این چهار صورت اگر مکلف وظایفی را که گفته شد انجام بدهد . حکم به صحت عمل او می شود . و کسی که احرام را قبل یا بعد از میقات بسته باشد ، اگرچه از روی ندانستن یا فراموشی باشد حکم کسی را دارد که احرام نبسته و چهار صورت گذشته در حق او جاری است .
sistani.org/23020
۲۱ پرسش: اگر مکلف فراموش کرد که برای حج تمتع مُحرم شود و یا به حکم وجوب آن جاهل بود و تنها پس از وقوف در عرفات یا مزدلفه، متوجه خطای خود گشت، در این حال تکلیفش چیست؟
پاسخ: اگر در عرفات یادش آمد که مُحرم نشده است و یا حکم مسأله را دانست و توانست به مکه بازگردد و از آن جا مُحرم شود، واجب است که چنین کند و اگر به دلیل تنگی وقت یا عذری دیگر نتوانست به مکه بازگردد، از همان جا که هست مُحرم شود و حجش صحیح است. همچنین اگر هنگام وقوف در مزدلفه به یاد آورد و یا حکم مسأله را دانست، از همان جا مُحرم شود، گرچه بتواند به مکه بازگردد و از آن جا مُحرم شود.
sistani.org/23021
۲۲ پرسش: فرودگاه زایران حج ، شهر جدٌه می باشد آیا حاجی می تواند از جدٌه محرم شود؟
پاسخ: شهر جدٌه میقات نیست و محاذی یکی از میقات ها هم نمی باشد پس از احرام از آنجا برای حج و یا عمره صحیح نیست اما اگر حاجی بداند که میان شهر جدٌه و حرم، جایی است که با یکی از میقات ها، محاذی می باشد بعید نیست که احرام از آنجا صحیح باشد همچنانکه احتمال دارد حاجی از محاذات جحفه که یکی از میقات هاست بگذرد چنان که او می تواند از جده با نذر محرم شود.
sistani.org/11944
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français