پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ رمی جمرات

۱ پرسش: نظر آقا در مورد رمی جمره جدید چیست با توجه به اینکه طول دیوار ۲۰ متر شده وحین انجام رمی مکان قبلی واصلی رمی مشخص نیست ودر عین حال ناممکن است تکلیف چیست؟
پاسخ: کافی است که بر وسط دیوار رمی شود.
sistani.org/12947
۲ پرسش: رمی جمره در طبقه دوم مجاز است یا نه ؟
پاسخ: احتیاط واجب جایز نیست ومجزی نیست .
sistani.org/12948
۳ پرسش: اگر بر حاجی در روز دوازدهم قضای رمی جمره عقبه برای روز دهم و رمی جمرات سه گانه برای روز یازدهم واجب شد، آیا برایش جایز است که دو جمره اولی و دوم را به عنوان قضای روز یازدهم و ادای روز دوازدهم رمی کند و سپس جمره عقبه را به عنوان قضای روز دهم و یازدهم و ادای روز دوازدهم رمی نماید؟ یا بر او لازم است که جمره عقبه را به عنوان قضای روز دهم رمی کند و آن گاه یک بار جمرات سه گانه را به عنوان قضای روز یازدهم رمی کند و سپس یک بار دیگر به عنوان ادای روز دوازدهم رمی نماید؟
پاسخ: نخست جمره عقبه را به عنوان قضای روز دهم رمی کند. سپس در مورد رمی جمرات سه گانه به عنوان قضای روز یازدهم و ادای روز دوازدهم، یکی از دو راه زیر را می تواند پیش بگیرد :
۱ـ نخست جمرات سه گانه را یکجا برای روز یازدهم و سپس برای ادای روز دوازدهم رمی کند و میان ادا و قضا اندکی فاصله زمانی به مقداری قرار دهد.
۲ـ هر جمره را دوبار رمی کند : نخست آن را به عنوان قضای روز یازدهم و سپس به عنوان ادای روز دوازدهم رمی کند و میان این دو رمی نیز اندکی فاصله بیندازد.
sistani.org/22733
۴ پرسش: اگر حج گزاری برای رمی جمرات نیز از سوی دیگری نایب شد و خواست هم برای خودش رمی جمرات کند و هم به نیابت از او، آیا بر او لازم است که نخست جمرات سه گانه را برای خودش رمی کند و چون همه را به پایان رساند بازگردد و به نیابت از دیگری رمی کند، یا آن که برایش جایز است که جمره اولی را نخست برای خودش و سپس به نیابت از دیگری رمی کند و پس از آن نزد جمره دوم و جمره کبرا برود و به همین ترتیب عمل
کند؟
پاسخ: انتخاب شیوه دوم نیز برایش جایز است.
sistani.org/22734
۵ پرسش: وظیفه زن برای رمی جمرات در حالات زیر چیست :
۱ـ اگر ازدحام شدید باشد به حدی که نتواند خودش رمی کند، اما احتمال دهد که پس از آن، خلوت شود؟
۲ـ اگر بداند که شدت ازدحام به زودی کم می شود و می تواند خودش رمی کند؟
۳ـ اگر به سوی محل رمی رفت و شدت ازدحام را دید و از این که بتواند تا آخر وقت هم رمی کند، نومید شد؟
۴ـ اگر نایب گرفت و در طول روز از برطرف شدن ازدحام باخبر شد ؟
۵ـ اگر شبانه رمی کرد و سپس ازدحام در روز برطرف شد؟
۶ـ اگر می توانست خودش رمی کند، اما بر اثر جهل به حکم، برای رمی نایب گرفت؟
۷ـ اگر می توانست خودش رمی کند، اما بر اثر جهل به موضوع نایب گرفت؟
۸ـ در حالاتی که قضا بر او واجب است، آیا برایش جایز است که قضای رمی را شبانه به جای آورد؟
پاسخ: ۱- در این صورت جایز است که نایب بگیرد، اما اگر پس از خودش توانست رمی کند، باید چنین کند.
۲- در این صورت جای نایب گرفتن نیست و باید صبر نماید تا بتواند خودش رمی کند.
۳- بر او لازم است که برای این کار دیگری را نایب بگیرد.
۴- به محل رمی بازگردد و خودش رمی کند.
۵- این سؤال مبنی بر جواز رمی شبانه برای زن و دیگرانی است که از ازدحام روزانه می ترسند، لیکن از نظر ما جایز نیست.
۶- در صورتی که وقت باشد باید آن را اعاده کند و اگر وقت گذشته باشد، باید قضای آن را به جای آورد.
۷- مشمول جواب قبلی است.
۸- نه، بلکه بر او لازم است که در روز قضا کند.
sistani.org/22735
۶ پرسش: اگر حج گزاری برای رمی جمرات نیز از سوی دیگری نایب شد و خواست هم برای خودش رمی جمرات کند و هم به نیابت از او، آیا بر او لازم است که نخست جمرات سه گانه را برای خودش رمی کند و چون همه را به پایان رساند بازگردد و به نیابت از دیگری رمی کند، یا آن که برایش جایز است که جمره اولی را نخست برای خودش و سپس به نیابت از دیگری رمی کند و پس از آن نزد جمره دوم و جمره کبرا برود و به همین ترتیب عمل
کند؟
پاسخ: انتخاب شیوه دوم نیز برایش جایز است.
sistani.org/22736
۷ پرسش: اگر به رمی جمره عقبه در روز عید و رمی جمرات سه گانه در روز یازدهم، خللی وارد شود و لازم شود که آن را روز دوازدهم قضا کنند، دو سؤال پیش می آید :
الف : آیا واجب است که قضا را بر ادا مقدم دارند؟
ب : آیا واجب است که میان قضا و ادا فاصله اندازند؟ مقدار آن چقدر است؟
پاسخ: الف : آری، بنابر احتیاط واجب، باید آن را مقدم دارند.
ب : آری، بنابر احتیاط واجب باید میان آن دو فاصله انداخت و برای این کار، مقداری از وقت را فاصله انداختن کافی است.
sistani.org/22737
۸ پرسش: هنگام رمی جمرات سه گانه، سزاوار است که حاجی چگونه بایستد؟
پاسخ: هنگام رمی جمره عقبه مستحب است که رو به آن و پشت به قبله و در فاصله ده تا پانزده ذراعی آن بایستد. اما برای رمی جمره اُولی و وسطی سزاوار است که رو به قبله بایستد.
sistani.org/22738
۹ پرسش: آیا برای زن، بیمار و مانند آن ها جایز است که شب یازدهم و دوازدهم، رمی جمرات کنند؟
پاسخ: جواز رمی شبانه ـ به جز رمی جمره عقبه در شب عید ـ مختص کسانی است که از توقف در روز حتی به مقدار رمی کردن معذور باشند، مانند شخصی که می ترسد، چوپان و بنده، اما زنان، افراد ناتوان و کودکان و مانند آن ها که به دلیل شدت ازدحام نمی توانند در روز رمی کنند، بر آنان لازم است که برای آن نایب بگیرند، گرچه احتیاط اولی آن است که هم خودشان شبانه رمی کنند و هم برای رمی در روز نایب بگیرند.
sistani.org/22739
۱۰ پرسش: آیا رمی جمرات از طبقه بالایی کافی است؟
پاسخ: احتیاط در رمی جمرات، رمی مقداری است که در دوران پیامبر و ائمه (علیهم السلام) موجود بوده و امروزه به دلیل ارتقاع قاعده زمینی اش از زمین بالاتر است. حال اگر حاجی نتوانست این مقدار را رمی کند، احتیاط واجب آن است که هم برای رمی خود نایب بگیرد و هم خودش آن مقدار زاید را رمی کند.
sistani.org/22741
۱۱ پرسش: اخیراً نیروهای دولت سعودی دیوار پشت جمره عقبه را برداشته اند، آیا رمی از این سوی جمره مُجزی است؟
پاسخ: بنابر احوط ـ اگر اقوی نباشد ـ مُجزی نیست.
sistani.org/22814
۱۲ پرسش: آیا می توان از بالای کوه های محیط بر مشعرالحرام برای رمی جمرات سنگریزه برداشت؟
پاسخ: کوه های مذکور اگر داخل منطقه حرم باشد، رمی با سنگریزه های آن جایز است.
sistani.org/22815
۱۳ پرسش: اگر نزدیک جمره سنگریزه هایی بود که معلوم نشد از آن ها برای رمی استفاده شده است یا آن که هنوز دست نخورده است و بر اثر ازدحام یا غیر آن از دست حُجاج بر زمین افتاده است، آیا رمی با آن ها مُجزی است؟
پاسخ: تا وقتی که اجمالاً معلوم نشود که در آنها سنگریزه های استفاده شده از قبل است، مُجزی است وگرنه رعایت احتیاط لازم است.
sistani.org/22816
۱۴ پرسش: آیا رمی به وسیله سنگریزه هایی که مشکوک الاستفاده است، مُجزی است؟
پاسخ: آری، رمی با آن ها مُجزی است.
sistani.org/22817
۱۵ پرسش: علامت های جدید حدود منا نشان می دهند که انتهای منا کنار جمره کبری قرار دارد، به گونه ای که اگر حاجی بخواهد پشت به قبله، جمره را رمی کند و فقط یک ذراع (گز) با آن فاصله داشته باشد، باز خارج از حدود منا قرار می گیرد، در این حال وظیفه اش چیست؟
پاسخ: هنگام رمی جمره عقبه، در منا بودن معتبر نیست، لذا مانعی ندارد که حاجی هنگام رمی از طرف رو به رو از آن دور بایستد، بلکه مستحب است که رمی کننده به مقدار ده ذراع یا پانزده ذراع از آن دورتر بایستد.
sistani.org/22818
۱۶ پرسش: اگر بر اثر جهل یا فراموشی در رمی جمره عقبه روز عید خللی رخ دهد و حاجی فقط پس از طواف و سعی متوجه آن شود، وظیفه اش چیست؟
پاسخ: فقط رمی را جبران کند و دیگر بر او چیزی نیست.
sistani.org/22819
۱۷ پرسش: اگر در فرض سؤال قبلی، حاجی پس از روز دوازدهم متوجه شود، چه کند؟
پاسخ: تا هنگامی که در منا یا مکه است، آن را جبران کند.
sistani.org/22820
۱۸ پرسش: اگر پس از پایان ماه ذی حجه، متوجه خلل شود، وظیفه اش چیست ؟
پاسخ: احتیاط اولی آن است که اگر خودش حج کرد، آن را قضا کند وگرنه دیگری را نایب خود سازد تا در سال بعد به نیابت از او روز عید، رمی جمره کند.
sistani.org/22821
۱۹ پرسش: در مناسک فرموده اید رمی در شب عید برای زنان و دیگر کسانی که مجاز به حرکت از مشعر در شب هستند، مُجزی است. از جمله کسانی که حرکت در شب برایشان مجاز شمرده شده است «متولی امور افراد معذور» است. حال آیا برای چنین کسی رمی در شب ـ اگرچه روز نیز بتواند رمی کند ـ جایز است، یا نه؟
پاسخ: اگر افراد معذور بتوانند در روز عید به مقدار رمی کردن از او بی نیاز باشند، رمی کردن در شب برایش مُجزی نیست.
sistani.org/22822
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français