پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » تیمم

۱ پرسش: کیفیت تیمم را توضیح دهید
پاسخ: اول: نیت تیمم کند و کف دو دست خود را بر خاک یا چیزى که تیمم با آن صحیح است بزند یا بگذارد ، ـ و بنابر احتیاط لازم ـ دو کف دست همزمان بر خاک زده شود.
دوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى از جائى که موى سر می روید تا ابروها و بالاى بینى ، و همچنین دو طرف پیشانى ـ بنابر احتیاط واجب ـ و احتیاط مستحب آن است که دستها روى ابروها هم کشیده شود .
سوم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست ، و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ . و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود .
sistani.org/26281
۲ پرسش: با چه چیزی تیمم را می توان انجام داد؟
پاسخ: تیمم با خاک و ریگ ، و کلوخ و سنگ صحیح است ، ولى احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد ، با چیز دیگر تیمم نکند ، و اگر خاک نباشد ، با ماسه بسیار نرمى که خاک بر آن صدق کند . و اگر ممکن نباشد ، با کلوخ ، و اگر ممکن نباشد با ریگ ، و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد ، با سنگ تیمم نماید ولی به احتیاط واجب باید نرمه خاکی روی آن باشد که به دست بچسبد.
sistani.org/26282
۳ پرسش: آیا می توان با تیمم امام جماعت شد؟
پاسخ: اگر امام جماعت بواسطه عذری با تیمم نماز بخواند می شود به او اقتداء کرد .
sistani.org/12139
۴ پرسش: آیا می توان با تیمم نماز را در اول وقت خواند؟
پاسخ: اگر بداند که عذر او تا پایان وقت باقی می ماند جایز است وگرنه باید صبر کند.
sistani.org/12140
۵ پرسش: آیا تیمم بدل از غسل جنابت کفایت از وضو هم میکند ؟
پاسخ: اگر عذر داشت و تیمم بدل از غسل انجام داد بله این تیمم کفایت از وضو هم می کند .
sistani.org/12141
۶ پرسش: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟
پاسخ: اگر در تنگی وقت تیمم کند نمازش صحیح است هرچند گناه کرده است.
sistani.org/12142
۷ پرسش: آیا در مرحله اول می توان بر سنگ تیمم کرد یا حتماً باید خاک باشد ؟
پاسخ: با وجود خاک می توانید بر سنگ هم تیمم کنید ولی بنابر احتیاط واجب باید مقداری هرچند کم خاک روی آن باشد .
sistani.org/12143
۸ پرسش: اگر انسان به خاطر ترس از آبرو و خجالت به جای غسل تیمم کند آیا تیمم او صحیح است ؟
پاسخ: حیا و خجالت به تنهایی عذر برای تیمم بدل از غسل نیست، بله چنانچه غسل کردن برای او حرجی باشد تیمم وی صحیح است.
sistani.org/12144
۹ پرسش: کسی کارش نقاشی ساختمان است برای وضو هر کار میکند رنگ ها از رو دستش پاک نمی شود باید تیمم کند یا وضو بگیرد؟
پاسخ: باید راه حلی برایش پیدا کند مانند اینکه از دستکش استفاده کند و گرنه باید کارش را تغییر دهد و تا وقتی که تغییر نداده و یا اینکه تغییر کار برایش ضررى باشد یا موجب عسر و حرج شدید گردد به احتیاط واجب بین وضوء و تیمم یا غسل و تیمم - به اختلاف وظیفه مکلف - جمع نماید.
sistani.org/26280
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français