پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

2. وقت نافلۀ عصر ← → نافله‌های شبانه‌‌روزی

وقت نافله‌های شبانه‌روز / 1. وقت نافلۀ ظهر

مسأله 2052. نافلۀ نماز ظهر، قبل از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اوّل ظهر است و تا موقعی که ممکن باشد آن را قبل از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه دارد؛
ولی اگر شخص، نافلۀ ظهر را به تأخیر بیندازد طوری که به اندازۀ دو هفتم طول خود شاخص، به طول سایۀ شاخص هنگام ظهر شرعی، اضافه گردد، در این موقع بهتر است نماز ظهر را قبل از نافله بخواند؛ مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت، تمام کردن نافله، قبل از نماز ظهر، بهتر است.[1]

[1]. به عنوان مثال، اگر طول شاخصی که در زمین نصب شده، (‌70) سانتیمتر باشد و طول سایۀ شاخص در هنگام ظهر شرعی، (‌10) سانتیمتر باشد و فرد تا زمانی که به اندازۀ دو هفتم طول شاخص (20‌‌ سانتیمتر) به سایۀ شاخص در هنگام ظهر اضافه شود (یعنی طول سایۀ شاخص به 30 سانتیمتر می­رسد)، خواندن نافلۀ ظهر را به تأخیر اندازد، بهتر است ابتدا نماز ظهر را بخواند، مگر استثنایی که در متن مسأله ذکر شده است.
2. وقت نافلۀ عصر ← → نافله‌های شبانه‌‌روزی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français