پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن ← → خرید کالا با عین پول خمس نداده

خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده

مسأله 727. اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و قیمت (ثمن) آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهی مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معاملۀ‏ انجام شده در هر حال،[1] صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعۀ دوازده امامی باشد، بدهی خریدار به فروشنده ادا شده و فروشنده می‌تواند در تمام پول تصرّف نماید[2] و در این صورت، خمس از آن پول به ذمّۀ خریدار منتقل می‌شود و خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد. همچنین، خریدار می‌تواند در تمام جنس تصرّف نماید.[3]

[1]. چه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد و چه نباشد.
[2]. توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس)، در مسألۀ «729» ذکر می­شود.
[3]. اگر فروشنده شیعۀ دوازده امامی ‌نباشد، خریدار به اندازۀ یک پنجم پول به فروشنده مدیون است و شرعاً ضامن خمس مالی ‌است که به فروشنده داده و می‌تواند خمس آن را از مال دیگری ‌بپردازد.
بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن ← → خرید کالا با عین پول خمس نداده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français