پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

3. طلبکار و بدهکار(مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد ← → سایر شرایط ضمانت / 1. ضمانت (نوع اوّل) معلّق و وابسته به امر دیگری نباشد

2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اوّل) بدهکار باشد

مسأله 1084. ضمانت قسم اوّل - که در مسألۀ «1072» ذکر شد - در صورتی صحیح واقع می‌شود که مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می‌شود) در هنگام ضمانت بدهکار باشد.
بنابراین، ضامن شدن برای کسی که می‌خواهد قرض بگیرد - تا زمانی که قرض نگرفته - صحیح نیست.
مسأله 1085. بدهکار بودن مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می‌شود) در قسم دوّم ضمانت شرط نیست.
بنابراین، اگر شخصی بخواهد از دیگری قرض بگیرد، قبل از قرض گرفتن نیز می­توان ضامن وی شد؛ مثل اینکه ضامن به قرض دهنده بگوید: «اگر فلانی اقساط قرضی را که بعداً از تو می­گیرد نپردازد، من ضامن و متعهّد به پرداخت آن هستم».
مسأله 1086. اگر زنی که عقد دائم است، از شوهرش بابت نفقۀ زمان گذشته طلبکار باشد، بدهی شوهر بابت این نفقات قابل ضمانت می‌باشد؛
ولی ضمانت نفقات آینده که هنوز به صورت بدهی بر عهدۀ شوهر نیامده، به صورت ضمانت قسم اوّل - که در مسألۀ «1072» ذکر شد - صحیح نیست، امّا ضمانت آن به صورت قسم دوّم - که در مسألۀ «1073» ذکر شد - صحیح می­باشد.
3. طلبکار و بدهکار(مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد ← → سایر شرایط ضمانت / 1. ضمانت (نوع اوّل) معلّق و وابسته به امر دیگری نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français