پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

احکام ازدواج با زنی که زنا کرده ← → 10. کافر و مرتدّ

11. دختر، نوه، مادر، مادربزرگ و خواهر کسی که فرد با وی لواط کرده

مسأله 153. اگر فرد بالغ با پسر نابالغی (نعوذ باللّه) لواط کند،[1] هیچ گاه نمیتواند با افراد ذیل ازدواج - دائم یا موقّت - کند:
الف. دختر کسی که با وی لواط شده.
ب. نوۀ (دختر دختر یا دختر پسر و هر چه پایین رود) کسی که با وی لواط شده.
ج. مادر و مادربزرگ (مادر پدر یا مادر مادر هر چه بالا رود) کسی که با وی لواط شده.
د. خواهر شخصی که با وی لواط شده.[2]
شایان ذکر است، در موارد فوق فرقی بین مورد «نسبی» و «رضاعی» نیست و چنانچه فرد با یکی از افراد فوق ازدواج کرده، عقد ازدواج باطل است و باید از هم جدا شوند.
این حکم، بنابر احتیاط واجب در موردى که لواط کننده بالغ نباشد یا شخصی که با وی لواط شده بالغ باشد، نیز جارى است و در این فرض اگر فرد ازدواج کرده، صحیح بودن آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 154. فردی که با وی (نعوذ باللّه) لواط شده، می­تواند با دختر یا نوه، مادر و مادربزرگ و خواهر لواط کننده - چه نسبی و چه رضاعی - ازدواج نماید.
مسأله 155. اگر فردی بعد از ازدواج با پدر یا پدربزرگ یا پسر یا نوۀ همسر خویش یا برادر وی (نعوذ باللّه) لواط کند، بنابر احتیاط واجب همسرش به او حرام ابدی می‌شود و صحیح بودن عقد ازدواجشان محلّ اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

[1]. هرچند دخول کمتر از ختنه‌گاه باشد و در صورت شک یا گمان به این امر، حکم حرمت ثابت نمی‌شود.
[2]. حکم مذکور، شامل دختر خواهر و دختر برادر شخصی که با وی لواط شده نمی­شود.
احکام ازدواج با زنی که زنا کرده ← → 10. کافر و مرتدّ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français