پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می­شوند ← → 11. دختر، نوه، مادر، مادربزرگ و خواهر کسی که فرد با وی لواط کرده

احکام ازدواج با زنی که زنا کرده

مسأله 156. اگر مرد با زنی که ­شوهر ندارد و در عدّۀ رجعی شخص دیگری نیست زنا کند، بنابر احتیاط واجب­ نمی‏تواند پیش از آنکه زن نسبت به ارتکاب زنا توبه نماید با وی ازدواج کند.
بنابراین، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
امّا شخص دیگر - غیر از آن مرد - جایز است قبل از آنکه زن مذکور نسبت به ارتکاب زنا توبه کند، با وی ازدواج نماید؛ مگر آنکه آن زن «مشهوره به زنا»[1] باشد، که در این صورت بنابر احتیاط واجب نمی‏تواند پیش از توبۀ زن با وی ازدواج کند. بنابراین، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[2]
مسأله 157. اگر فرد بخواهد با زنی که زنا کرده ازدواج کند، احتیاط مستحب آن است که صبر نمایند تا آن زن حیض ببیند و ازدواج آن دو، بعد از تمام شدن ایّام حیض، واقع شود.[3]
شایان ذکر است، این حکم هم در مورد فردی که با زن زنا کرده و هم در مورد غیر آن فرد جاری می­باشد.
مسأله 158. زن بنابر احتیاط واجب نمی­تواند با مردی که «مشهور به زنا» است، قبل از آنکه توبه نماید ازدواج کند. بنابراین، صحیح بودن چنین ازدواجی قبل از توبه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 159. اگر فرد با خاله، یا عمّۀ خویش - نسبی یا رضاعی - زنا کند،[4] بنابر احتیاط واجب نمی­تواند با دختر وی - نسبی یا رضاعی - ازدواج نماید؛
امّا اگر با دختر عمّه یا دختر خالۀ خویش ازدواج نماید، سپس با مادر وی (نعوذ باللّه) زنا کند، عقد ازدواجش با دختر خاله یا دختر عمّه باطل نمی­شود و بر هم حرام نمی‌گردند.
مسأله 160. اگر فرد با زنی غیر از عمّه و خالۀ خویش زنا کند، احتیاط مستحب آن است که با دختر یا نوه یا مادر یا مادربزرگ آن زن ازدواج نکند.
همین طور، احتیاط مستحب است آن زن با پسر یا نوه یا پدر یا پدربزرگ فرد مذکور ازدواج ننماید.
مسأله 161. اگر فرد با زنی وطی به شبهه نماید، می­تواند با دختر یا نوه یا مادر یا مادربزرگ آن زن ازدواج نماید. همین طور، آن زن می­تواند با پسر یا نوه یا پدر یا پدربزرگ فرد مذکور ازدواج نماید.

[1]. منظور از «مشهوره به زنا»، زنی است که به آمادگی وی برای انجام عمل زنا (در صورتی که از او درخواست شود) معروف شده باشد.
[2]. حکم مذکور در این مسأله و مسائل بعد، اختصاص به عقد دائم نداشته و شامل عقد موقّت نیز می‌شود.
[3]. البتّه، اگر زنا تنها از جانب زن باشد و از جانب مرد وطی به شبهه انجام شده باشد، در صورتی که آن زن از زنانی است که باید عدّه نگه دارد، چنانچه بخواهد با شخص دیگری ازدواج کند، باید عدّۀ وطی به شبهه نگه دارد که توضیح آن در مسألۀ «607» ذکر می‌شود.
[4]. فرقی بین زنا از جلو یا پشت نیست.
افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می­شوند ← → 11. دختر، نوه، مادر، مادربزرگ و خواهر کسی که فرد با وی لواط کرده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français