پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج دائم با زنی که در عقد موقّت شخص بوده ← → ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد

ازدواج موقّت با زنی که زنا کرده

مسأله 356. ازدواج موقّت[1] با زنی که - العیاذ باللّه - زنا کرده، ولی در حال حاضر مانع شرعی از ازدواج با وی وجود ندارد، مکروه است؛ بلکه در دو صورت ازدواج با وی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد:[2]
الف. مردی که با او زنا کرده، بخواهد قبل از توبۀ زن با او ازدواج نماید؛
ب. زن بر انجام عمل زنا مشهور شده باشد و مرد بخواهد قبل از توبۀ آن زن با وی ازدواج نماید، هرچند آن مرد با او زنا نکرده باشد.[3]
مسأله 357. ازدواج موقّت زن با مردی که - العیاذ باللّه - مشهور به زنا باشد، قبل از توبۀ آن مرد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.[4]

[1]. احتیاط واجب مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد اختصاص به عقد موقّت نداشته و همان طور که در مسائل «156 تا 158» ذکر شد، در مورد عقد دائم نیز جاری است.
[2]. در صورت مخالفت با احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
[3]. توضیح بیشتر در مورد احکام ازدواج با زنی که زنا کرده، در مسائل «156 و 157» ذکر شد.
[4]. در صورت مخالفت با احتیاط واجب، ‌مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
ازدواج دائم با زنی که در عقد موقّت شخص بوده ← → ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français