پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مقدّم بودن نفقۀ خود بر نفقۀ همسر دائمی ← → لزوم کاسبی برای تأمین نفقه

اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌پردازد

مسأله 448. اگر شوهر در حالی که تمکّن مالی دارد، از پرداخت نفقۀ واجب زوجۀ دائمیش با وجود مطالبۀ وی امتناع ورزد، زوجه میتواند نفقۀ فعلی همان روز خود را[1] بدون اجازه از مال او[2] بردارد. همین طور، می­تواند از حاکم شرع بخواهد تا شوهرش را مجبور به پرداخت نفقه نماید؛
امّا در صورتی که هیچ یک از دو امر مذکور مقدور نبوده و زوجه ناچار باشد برای تأمین نفقات واجب خویش به کاری اشتغال پیدا کند، اطاعت از شوهر در آن مدّت بر وی واجب نیست، هرچند در غیر آن وقت، بنابر احتیاط واجب باید حقوق واجب شوهر[3] را مراعات نماید.

[1]. امّا زوجه نمی­تواند نفقات روزهای آینده را قبل از فرا رسیدن زمان آن از اموال شوهر بردارد و نسبت به نفقات ایّام گذشته که شوهر آن را نپرداخته و دین محسوب شده، می­تواند با رعایت شرایط تقاصّ که جلد سوّم در فصل مربوط به آن ذکر شد، از اموال وی بردارد.
[2]. برداشت نفقۀ واجب، از حساب پس‌انداز بانکی زوج به وسیلۀ کارت اعتباری، به منزلۀ تقاصّ از اموال شخص ثالث بوده و جایز نیست؛ البتّه اگر بانک، دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.
[3]. حقوق واجب شوهر، در مسائل «259 و بعد از آن» ذکر شد.
مقدّم بودن نفقۀ خود بر نفقۀ همسر دائمی ← → لزوم کاسبی برای تأمین نفقه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français