پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

پایان رابطۀ زوجیّت با طلاق بائن ← → رجعی بودن طلاق زن حامله

مسائل مربوط به سه‌ طلاقه کردن زن

مسأله 534. اگر شوهر، همسرش را دو بار طلاق دهد و بعد از هر بار طلاق، در ایّام عدّه به وی رجوع نماید (در صورتی که طلاق رجعی باشد) یا وی را مجدّداً به عقد خویش در آورد (در صورتی که طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی بوده و ایام عدّه سپری شده باشد)، آن زن بعد از طلاق سوّم بر او حرام می­شود.[1]
مسأله 535. اگر زن با توضیحات مسألۀ قبل سه بار طلاق داده شود، چنانچه بعد از طلاق سوم، آن زن با مرد دیگری[2] ازدواج نماید، با وجود پنج شرط، شوهر اوّلش می­تواند با آن زن ازدواج نماید:
شرط اوّل: عقد شوهر دوّم دائمی باشد؛ امّا اگر ازدواج دوّم موقّت باشد، بعد از آنکه از او جدا شد، شوهر اوّل نمیتواند او را عقد کند.
شرط دوّم: شوهر دوّم با او نزدیکى کند و احتیاط واجب آن است که نزدیکى از جلو (مَهْبِل) باشد، نه از پشت؛
شرط سوّم: شوهر دوّم طلاقش دهد یا بمیرد؛
شرط چهارم: عدّۀ طلاق، یا عدّۀ وفات شوهر دوّم تمام شود؛
شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب شوهر دوّم در زمان نزدیکى، بالغ باشد.
مسأله 536. اگر فرد سه بار صیغۀ طلاق را جاری نماید، ولی بعد از هر بار - با توضیحی که گذشت - رجوع به همسر یا عقد جدیدی صورت نگیرد، فقط طلاق اوّل - با رعایت شرایط آن - صحیح است، هرچند قصد زوج محقّق شدن سه طلاق باشد.

[1]. شایان ذکر است، اگر در اثنای سه طلاق، مرد دیگری با آن زن ازدواج دائم و نزدیکی نماید، موجب حرمت نمی­شود و اگر بعد از سه طلاق مرد دیگری با او ازدواج کند، ‌حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[2]. چنین شخصی را «مُحَلِّل» می­نامند.
پایان رابطۀ زوجیّت با طلاق بائن ← → رجعی بودن طلاق زن حامله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français