پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم استمتاعات شوهر در زمان عدّه ← → مدّت عدّۀ‌ وطی به شبهه

زمان آغاز عدّۀ وطی به شبهه

مسأله 612. اگر مرد زنی را به عقد خویش درآورد و با وی نزدیکی نماید و بعد از آن معلوم شود که عقد مذکور باطل بوده، زن برای ازدواج با شخص دیگر باید عدّۀ وطی به شبهه نگه دارد و در این صورت، بنابر احتیاط واجب آغاز عدّه از زمانی است که باطل بودن عقد، شرعاً برای زن[1] ثابت شود.[2]
مسأله 613. اگر وطى به شبهه­­ بدون خواندن عقد صورت گرفته، آغاز عدّه از هنگام فراغ از وطى و نزدیکى می­باشد.[3]
مسأله 614. در محاسبۀ عدّۀ وطی به شبهه برای زنی که باید سه پاکی (سه طُهْر) عدّه نگه دارد، بنابر احتیاط واجب پاکی بعد از فراغ از وطی تا حیض اول را آغاز عدّه قرار ندهد، بلکه احتیاط واجب آن است که صبر کرده تا حیض شود و پاکی بعد از حیض اوّل را آغاز عدّه قرار دهد.

[1]. بنابراین، در مواردی که مرد اطلاع نداشته که زن در ایام عدّه است و اقدام به ازدواج با وی و نزدیکی نموده، در حالی که زن اطلاع از موضوع و حکم هر دو داشته و از طرف وی زنا صورت گرفته، زن باید عدّۀ وطی به شبهه نگه دارد و عدّه­اش از هنگام تمام شدن آخرین نزدیکی آغاز می­شود.
[2]. البتّه، از آنجا که ممکن است در این مورد، آغاز عدّه، فراغ از آخرین وطی و نزدیکی باشد، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به احکام عدّه ترک نشود. بنابراین، اگر در بین این مدّت (منظور اثنای مدّت عدّه بر اساس فراغ از وطی است) با شخص دیگری ازدواج نماید، بنابر احتیاط واجب حکم ازدواج در عدّه را دارد که در مسائل «119 و بعد از آن» ذکر شد و اگر بعد از سپری شدن این مدّت و قبل از اطلاع یافتن از باطل بودن عقد ازدواج، عقد مذکور خوانده شده باشد، حکم ازدواج در عدّه را ندارد، هرچند حکم به صحّت عقد هم محلّ اشکال است.
[3]. در صورتی که وطی به شبهه بدون خواندن عقد، توسط یک نفر، دو یا چند بار تکرار شده است، باید آخرین نزدیکی را لحاظ نمود.
حکم استمتاعات شوهر در زمان عدّه ← → مدّت عدّۀ‌ وطی به شبهه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français