پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

خارج نشدن موقوفه از وقف بودن، با وجود امکان استفاده از آن ← → مرحلۀ پنجم: هیچ یک از موارد فوق ممکن نباشد؛

خراب شدن قسمتی از موقوفه

مسأله 914. اگر قسمتی از مال وقفی خراب شود و امکان بازسازی یا بهره­برداری از آن به صورت‌های مختلفی که در مسألۀ «912» ذکر شد، وجود نداشته باشد، بخش مخروبۀ موقوفه، فروخته شده و پول فروشش در جهتی که به مصلحت قسمت آباد موقوفه باشد - با رعایت آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است - صرف می‌شود.
شایان ذکر است، در صورتی که قسمت آباد وقف نیازی نداشته یا امکان صرف وجه در آن وجود نداشته باشد، مبلغ مذکور در موقوفۀ دیگری که کیفیّت وقف آن مانند وقف اوّل است صرف می‌شود.
مسأله 915. اگر درختی که وقف شده تا محصولش صرف در جهتی - مثلاً عزاداری - گردد، خشک شود یا کَنده شده و امکان کاشتن همان درخت وجود نداشته باشد، دو صورت دارد:
الف. آن درخت یکی از درختان باغ وقفی بوده است؛ در این صورت، اگر باغ نیاز داشته باشد، باید درخت را فروخته و پولش را صرف آبادنی باغ کنند؛ در غیر این صورت، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده - مثل عزاداری - مصرف نمایند.
ب. آن درخت جزء باغ وقفی نبوده، بلکه مثلاً همان درخت وقف شده باشد، در این صورت باید آن را فروخته و با پول فروشش نهال یا درخت دیگری خریده و به صورت سابق وقف کنند و چنانچه ممکن نباشد، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده مصرف نمایند.
خارج نشدن موقوفه از وقف بودن، با وجود امکان استفاده از آن ← → مرحلۀ پنجم: هیچ یک از موارد فوق ممکن نباشد؛
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français