پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وظایف متولّی ← → قبول تولیت

شرایط متولّی

مسأله 960. کسی که به عنوان متولّی وقف منصوب می‌شود، باید دارای دو شرط باشد:
الف. توانایی و کفایت ادارۀ امور وقف را - هرچند به کمک دیگران - داشته باشد؛
ب. در عمل به وقف مورد اعتماد باشد.
بنابراین، نمی‌توان فردی را که دو ویژگی فوق را ندارد - مخصوصاً در جهات و مصالح عامّه - به عنوان متولّی قرار داد.
مسأله 961. بالغ بودن، شرط متولّی شدن نیست و می‌توان فرد غیر بالغی را که دو شرط مذکور در مسألۀ قبل را داشته باشد، متولّی قرار داد.
مسأله 962. تا وقتی خیانتی از متولّی ظاهر نشده، هیچ کس حقّ ندارد در ادارۀ وقف دخالت کرده و برخلاف نظر متولّی رفتار نماید[1] و در این حکم فرقی بین وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) و وقف عام (مانند وقف برای عزاداری یا فقرا) نیست.
مسأله 963. اگر خیانتی از متولّی ظاهر شود[2] - مثل اینکه وی منافع وقف را در موارد مقرّر صرف ننماید - حاکم شرع فرد امینی را به وی همراه و ضمیمه می‌کند تا او را از خیانت باز دارد و اگر این کار ممکن نباشد، حاکم شرع او را عزل نموده و فرد دیگری را به عنوان متولّی قرار می‌دهد.[8243]

[1]. تصرّفات متولّی شرعی در ادارۀ امور وقف حمل بر صحّت می­شود؛ البتّه ناظر وقف، با توضیحاتی که بعداً ذکر می‌شود، باید به وظیفۀ خود در مورد نظارت بر وقف عمل کند.
[2]. در برخی از موارد با ارتکاب خیانت، متولّی خود به خود از تولیت بر کنار می­شود و نوبت به ضمّ امین یا عزل توسط حاکم شرع نمی­رسد که توضیح آن، در مسألۀ «947» ذکر شد.
[3]. البتّه، این در صورتی است که در وقف، متولّی بعدی مشخّص نشده باشد، و‌گرنه لازم است مطابق وقف عمل شود.
وظایف متولّی ← → قبول تولیت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français