پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وصیّ قرار دادن زن، نابینا، لال و وارث ← → 3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (در صورتی که وصیّت کننده مسلمان است)

4. مورد اطمینان باشد

مسأله 1111. وصیّ باید مورد اطمینان و وثوق باشد که به وصیت عمل خواهد کرد، ولی لازم نیست عادل باشد؛
البتّه، رعایت شرط مذکور در امورى که بر وصیّت کننده واجب است و آنچه راجع به تصرّف در مال یتیم و مانند آن است بنابر فتوىٰ لازم مى­باشد و امّا لزوم رعایت این شرط در غیر امور مذکور - مثل اینکه ثلث مال وی در کارهاى خیر و امور مستحبی مصرف شود - بنابر احتیاط واجب است.
مسأله 1112. اگر وصیّت کننده «شخص عادلی» را وصیّ خود قرار دهد و آن شخص فاسق شود:
الف. چنانچه از قرائن و شواهد معلوم باشد که وصایتش مقیّد به عدالت بوده؛ وصیّ بودن وی باطل می­شود، هرچند توبه نموده و دوباره عادل شود، مگر آنکه از قرائن و شواهد فهمیده شود که در صورت توبه و عادل شدن، مجدّد وصیّ وی باشد.
ب. مقیّد بودن وصایت به عدالت معلوم نباشد؛ در این صورت با فاسق شدن، وصیّ بودن وی باطل نمی­شود.
این حکم، در موارد مشابه نیز جاری می­گردد.[1]

[1]. بنابراین، اگر وصیّت کننده شخصی را که امام جماعت مسجد معیّنی است وصیّ خود قرار دهد، مقیّد به اینکه امامت در آن مسجد را ادامه دهد، چنانچه شخص مذکور از امام جماعت بودن در آن مسجد انصراف دهد، وصایتش باطل می­شود.
وصیّ قرار دادن زن، نابینا، لال و وارث ← → 3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (در صورتی که وصیّت کننده مسلمان است)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français