پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ب. ارث دایی و خاله ← → ارث دستۀ سوّم / الف. ارث عمو و عمّه

ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمّه

مسأله 1229. اگر وارث میّت، علاوه بر زوج یا زوجه، فقط یک عمو یا یک عمّه (پدر و مادری یا پدری یا مادری) باشد، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم از اصل اموال را ارث می­برد[1] و باقیمانده به عمو یا عمّه ارث می­رسد.
مسأله 1230. اگر ورثۀ میّت علاوه بر زوج یا زوجه، چند عمو یا چند عمّه باشند و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى، یا همه مادرى باشند، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم از اصل اموال را ارث می­برد و باقیمانده، به‌طور مساوى بین سایر ورثه قسمت میشود.
مسأله 1231. اگر ورثۀ میّت علاوه بر زوج یا زوجه، یک سوم عمو و عمّه باشند دو سوم و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى یا همه مادرى باشنــد، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم از اصــل اموال را ارث می­برد و باقیمانده به عمو و عمّه ارث می­رسد و عمو دو برابر عمّــه ارث می‌برد.[2]
مسأله 1232. اگر ورثۀ میّت علاوه بر زوج یا زوجه، عمو یا عمّه یا هر دوی آنان باشند و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّۀ پدرى ارث نمیبرند و زوج یک دوم و زوجه یک چهارم از اصل اموال را ارث می­برد و چنانچه میّت یک عمو یا عمّه مادرى داشته باشد، یک ششم اصل اموال و در صورتی که چند عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ مادرى داشته باشد یک سوم اصل اموال را ارث می­برند؛
باقیمانده، سهم الارث عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ پدر و مادرى می­باشد و در هر یک از موارد مذکور، عمو دو برابر عمّه ارث میبرد.[3]
شایان ذکر است، چنانچه میّت عمو و عمّۀ پدر و مادری نداشته باشد، عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ پدری جانشین آنان در ارث محسوب می­شوند.

[1]. کیفیّت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می‌شود.
[2]. ولی از آنجا که ممکن است عمو و عمّه به‌طور مساوی ارث ببرند، احتیاط مستحب است مراعات مقتضای احتیاط را رعایت کرده و در مقدار ما به التفاوت بین آنان مصالحه صورت گیرد.
[3]. هرچند احتیاط مستحب است عمو و عمّۀ مادری نسبت به یک سوم و عمو و عمّه پدر و مادری نسبت به سهم الارثشان، مطابق با پاورقی «1» از همین صفحه عمل نمایند.
ب. ارث دایی و خاله ← → ارث دستۀ سوّم / الف. ارث عمو و عمّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français