پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمّه ← → زن یا شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدّات و برادران و خواهران

ارث دستۀ سوّم / الف. ارث عمو و عمّه

مسأله 1226. اگر وارث میّت فقط «یک عمو یا یک عمّه (چه پدر و مادری، چه پدرى و چه مادرى)» باشد، همۀ اموال به او میرسد.
مسأله 1227. اگر ورثۀ میّت، «چند عمو یا عمّه باشند و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى، یا همه مادرى» باشند، اموال به‌طور مساوى بینشان قسمت میشود؛
البتّه چنانچه وارثین، «عمو و عمّه باشند و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى، یا همه مادری» باشند، عمو دو برابر عمّه ارث می برد.[1]
مسأله 1228. اگر ورثۀ میّت، «عمو یا عمّه یا هر دوی آنان باشند و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند»، عمو و عمّۀ پدرى ارث نمیبرند.
پس اگر میّت یک عمو یا عمّۀ مادرى داشته باشد، یک ششم اصل اموال[2] را ارث می‌برد و باقیمانده، یعنی پنج ششم آن سهم الارث عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ پدر و مادرى می­باشد.
همچنین، در صورتی که میّت چند عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ مادرى داشته باشد، یک سوم اصل اموال به آنها می‌رسد و باقیمانده یعنی دو سوم
آن، سهم الارث عمو و عمّۀ پدر و مادرى می­باشد و در هر یک از موارد مذکور عمو دو برابر عمّه ارث میبرد.[3]
شایان ذکر است، چنانچه میّت عمو و عمّۀ پدر و مادری نداشته باشد، عمو یا عمّه­ یا عمو و عمّۀ پدری جانشین آنان در ارث محسوب می­شوند.

[1]. ولی از آنجا که ممکن است ورثۀ مذکور به‌طور مساوی ارث ببرند، احتیاط مستحب است که مراعات مقتضای احتیاط را رعایت کرده و در مقدار ما به التفاوت بینشان مصالحه صورت گیرد. بنابراین، اگر ورثۀ میّت یک عمو و یک عمّه باشند، عمو یک دوم مال و عمّه یک سوم مال را ارث می­بـرد و در مقدار باقیمـانده، یک ششم احتیاط مستحب است با هم مصالحه نمایند.
[2]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
[3]. هرچند احتیاط مستحــــب اســـت عمو و عمّه مادری نسبت به یک سوم و سایر ورثه نسبـت به دو سوم سهم الارثشان، مطابق با صفحۀ «504»، پاورقی «2» عمل نمایند.
ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمّه ← → زن یا شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدّات و برادران و خواهران
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français