پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث در ازدواج موقّت ← → ارث عمو و عمّه و دایی و خالۀ پدر و مادر میّت

ارث زن و شوهر / مقدار سهم الارث زن و شوهر

مسأله 1247. اگر زنى - که عقد دائم شوهرش بوده - بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک دوم از اصل اموالش[1] سهم الارث شوهرش بوده و باقیماندۀ اموالش به سایر ورثه ارث می‌رسد؛[2]
امّا چنانچه زن از آن شوهر یا غیر او فرزند داشته باشد،[3] یک چهارم از اصل اموالش سهم الارث شوهرش بوده و باقیماندۀ اموالش ارث سایر ورثه خواهد بود.
مسأله 1248. اگر مردى بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم از اصل اموالش سهم الارث زوجه­اش - که عقد دائم وی بوده - می­باشد[4] و باقیماندۀ اموالش به سایر ورثۀ میرسد؛[5]
امّا چنانچه مرد از آن زوجه­اش یا از زن دیگر فرزند داشته باشد،[6] یک هشتم از اصل اموالش سهم الارث زوجه­اش بوده[7] و باقیماندۀ اموالش، سهم سایر ورثه خواهد بود.
مسأله 1249. اگر میّت بیش از یک زوجه - که عقد دائم وی بوده - داشته باشد، سهم الارث زوجه که در مسألۀ قبل بیان گردید، به‌طور مساوى بین همسران او تقسیم می­شود، هرچند شوهر با همه یا بعضی از آنان، نزدیکى نکرده باشد و هر کدام از آنان سهم اختصاصی جداگانه­ای ندارد.


[1]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
[2]. اگر زوجه هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، حکم آن در مسألۀ «1288» ذکر می­شود.
[3]. فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می­شود.
[4]. با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می­شود.
[5]. اگر زوج هیچ وارثی غیر از همسرش نداشته باشد، حکم آن در مسألۀ «1288» ذکر می­شود.
[6]. فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می­شود.
[7]. با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می­شود.
ارث در ازدواج موقّت ← → ارث عمو و عمّه و دایی و خالۀ پدر و مادر میّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français