پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ جراحت «جائفه» در بدن ← → شکستگی گردن

دیه شَل یا فلج شدن اعضا

مسأله 1414. دیۀ «شَل یا فلج شدن» دست، پا، انگشتان و مانند آن دو سوم دیۀ آن عضو است.[1]
بنابراین، دیۀ شَل یا فلج شدن کامل یک دسـت، دو سوم دیۀ همان دســت می‌باشــد که معادل با یک سوم دیۀ کامل است می‌باشد و دیۀ شَل یا فلج شدن کامل دو دست، دو سوم دیۀ هر دو دست می­باشد که معادل با دو سوم دیۀ کامل است و اگر کسـی هر دو دست و هر دو پایش به‌طور کامل فلج شود، مجموع دیۀ آنها یک دیۀ کامل ویک سوم دیۀ کامل است.[2]

[1]. شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنّث» باشد، برای محاسبۀ دیۀ آن به مسألۀ «1390» رجوع شود.
[2]. دو سوم دیۀ کامل برای دو دست و دو سوم دیۀ کامل برای هر دو پا، که مجموعاً چهار سوم دیۀ کامل یا یک دیۀ کامل و ثلث آن می­باشد.
دیۀ جراحت «جائفه» در بدن ← → شکستگی گردن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français