پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

11. وکالت و وصایت‏ / توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت ← → 10. صندوق امانات / توضیح خدمت بانکی صندوق امانات

حکم خدمات صندوق امانات

مسأله 1508. انجام خدمت امانت‏داری به شیوۀ اول (اجاره) در صورتی که شرایط صحیح بودن عقد اجاره - از جمله مشخّص بودن مبلغ و مدّت اجاره - معلوم باشد صحیح است؛
البتّه، اگر پرداخت اجاره بها، مدّت­دار - رأسی یا اقساطی - باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجاره‌بها) نماید.
مسأله 1509. انجام خدمات امانت­داری به شیوۀ دوم می­تواند تطبیق بر جُعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام می­نماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدّت مشخّصی نگهدارد، مبلغ معیّنی را بابت جُعْل (حقّ الزحمه) بپردازد، یا تطبیق بر اجاره شود، که در هر دو صورت، با رعایت شرایط صحیح بودن جُعاله یا اجاره اشکال ندارد؛
البتّه، اگر پرداخت «جُعْل» یا «اجاره‌بها» مدّت­دار - رأسی یا اقساطی - باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.
11. وکالت و وصایت‏ / توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت ← → 10. صندوق امانات / توضیح خدمت بانکی صندوق امانات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français